www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
сряда, 20 юни 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

България - средноевропейска или "средноафриканска"?

19 Ноември 2010

 

в. Култура

Бойко Борисов: “България ще стане средноевропейска държава до 3 г. Това съм го обещал.” - 11.08.2010, news.bg
Бойко Борисов: „След 5-6 години ви гарантирам, че ще станем средноевропейска държава” – 20. 09.2010,Ню Йорк
Лъчезар Аврамов. Снимка: сбж-бг

Ако представата за средноевропейска държава се свежда до добре асфалтирана територия, населена с безвизови аборигени, това може и да се случи. Самите европейци, обаче, имат доста по-различни критерии за собственото си развитие, т.е., и за нашето, защото все пак ние сме част от тях.

Какво всъщност означава „средноевропейска държава”? В различните исторически периоди и на различни фази на развитие на икономическата мисъл са били лансирани множество критерии - инвестиции във физически капитал и инфраструктура, образование и обучение, технологичен прогрес, макроикономическа стабилност, добро управление, фирмено съвършенство, пазарна ефективност и др., които във взаимодействието си са дефинирали процеса на социалния просперитет.

В началото на нашия век анализите придобиха обобщеност в едно възлово понятие – „конкурентоспособност”, което може обективно да ни позиционира в конюнктурата на съвременния динамичен свят. Нека се обърнем към един от най-авторитетните източници. Неотдавна Световният икономически форум (World Economic Forum) представи новия доклад за глобалната конкурентоспособност (The Global Competitiveness Report 2010-2011). Това е най-всеобхватното и представително проучване за конкурентоспособността – тази година то обхваща 139 страни.

Тази година България е класирана на 71-во място, което чисто аритметично е около средното, но не за Европа. По-скоро може да се определи като “средноафриканско“. В европейската класация, която се прави и отделно, ние сме поставени на предпоследно място, вместо на традиционното си последно, но това “постижение” е поради финансовата криза в Гърция и, разбира се, е временно.

За да бъде постигната максимална обективност, методиката на Доклада е изградена върху 12 стълба, съставени от 111 показатели. Те са подбрани така, че да отразяват максимално спецификите на всички класирани страни и по някои от тях България е на първо място, например, „влиянието на маларията върху бизнеса”. Поради това методиката предлага различни сечения на класирането, едно от най-важните от които е „фактори на иновативност и усъвършенстване”. По този масив от критерии България е на 95-о място.

За леко сравнение: Замбия – 90-о, Намибия – 92-ро, Танзания – 94-то. Особено силно впечатление правят някои специални показатели: „Brain drain” (изтичане на мозъци) – 127-мо, „Availability of latest technologies” (наличност на съвременни технологии) – 100-но, „Firm-level technology absorption” (фирмено ниво на възприемане на технологиите) – 127-мо. Това е печалният отговор на вечния въпрос „Къде сме ние?”. Без никакво съмнение, по пътя към „средноевропейското” си битие ние трябва да поемем почти от самото дъно на цивилизацията!

Освен чисто статистически данни, „Докладът за глобалната конкурентоспособност” предлага и квалифицирани препоръки за формиране на политики, изградени на основата на най-съвременни икономически, социални и управленски критерии. За да няма никакво съмнение, нека прочетем текста на Доклада: “Връхният стълб на конкурентоспособността са технологичните иновации.

Значителен напредък може да бъде постигнат от подобряване на институциите, изграждане на инфраструктура, намаляване на макроикономическата нестабилност или подобряване на човешкия капитал. Всички тези фактори, обаче, в крайна сметка преминават в намаляваща възвращаемост. Същото се отнася и за ефективността на труда, финансовите и стоковите пазари. В дългосрочен план, стандартът на живот може да бъде подобрен само чрез технологични иновации.”

И още: „Това изисква среда, която благоприятства иновационните дейности, подкрепени както от публичния, така и от частния сектор. По-специално, това означава достатъчно инвестиции в научни изследвания и развойна дейност (R&D), особено от страна на частния сектор; наличието на висококачествени научноизследователски организации; тясно сътрудничество в научните изследвания между университетите и индустрията и защита на интелектуалната собственост.

На фона на настоящата икономическа несигурност е важно да има противопоставяне на натиска за намаляване на нивото на R&D разходите, както частните, така и публичните, защото това ще бъде от критично значение за устойчивия растеж в бъдещето.”

Всъщност – нищо ново! Този подход българската държава е избрала в момента на подписването на Договора за присъединяване на страната към Европейския съюз, т.е. за присъединяване към реформаторската му философия – Лисабонската стратегия. За последното десетилетие тя преживя редица актуализации и преоценки, но остана недокосната в основната си теза - ясно формулираното съзнание, че бъдещето на Европа е „общество, основано на знанието”.

Ревизираната икономическа стратегия „Европа 2020” не се базира точно на целите, поставени през 2000 г., ноединственият непроменен фискален показател, предопределящ икономическата политика на Съюза, е инвестирането на 3% от БВП за научноизследователска и развойна дейност.

На интернет-страницата на Европейската комисия могат да бъдат намерени отговори на въпросите: „Защо е избрана целта 3%, а не 2.9 или 3.1%? Реалистична ли е тази цел?”. Реализацията й изисква добре планиран дългосрочен ангажимент от страна на ЕС и страните членки в голям брой политики. Аргументирано е, че изпълнението на 3% е амбициозна, но също така навременна, реалистична и напълно постижима цел, но всички страни членки трябва да увеличат усилията си, за да стимулират инвестициите в научните изследвания и развитието на технологиите.

Според Европейската комисия, „целта 3% ще повлияе върху икономическия растеж, заетостта и цялостната конкурентоспособност на ЕС. Науката и технологиите играят важна роля в икономиката, основана на знанието, тъй като са източници на знание сами по себе си. Ето защо те представляват основният двигател за конкурентоспособност. Инвестициите в изследванията и технологиите са тези, които предизвикват между 25 и 50% икономически растеж.

Постигането на целта за 3% ще доведе до 0.5% допълнително увеличение на БВП”. Без достатъчен брой учени, обществени и частни инвестиции в изследванията, икономиката ще изпадне в стагнация, тъй като ще бъде лишена от знания - движещата сила на прогреса. Всички европейски страни са дефинирали своите цели в областта на изследванията и технологиите до 2020 г. (като, разбира се, разликите в целите са свързани с разликите в старта) с едно изключение - България.

И ето, че достигнахме до втория важен въпрос - „Накъде сме ние?”. Провеждането на политики за постигане на определени цели се състои от три основни фази: деклариране на идеи и приоритети; създаване или реформиране на структурите, върху които те ще се превъплътят; осигуряване на ресурси за осъществяването им. Верификацията на тази процедура се извършва по обратния ред – проверката на осигурените ресурси и прегледа на изградените структури показват адекватността на политиката.

От началото на октомври разполагаме с възможност да прегледаме основния инструмент за реализация на политическия проект за развитие на България – държавния бюджет и бюджетните прогнози за предстоящия тригодишен период. Още на първа страница на доклада към проектозакона са формулирани целите, обхващащи мандата на правителството. Една от тях е „ориентиране на публичните разходи в посока на стимулиране на факторите, ускоряващи икономическия растеж в съответствие с обновената Лисабонска стратегия”. Т.е., декларирани са проевропейски приоритети, а споменатите фактори са ясни – наука, иновации и качествено образование.

Преглеждайки консолидираната фискална програма, обаче, се установява, че най-голямо намаление, в сравнение с предходните години, има точно в тези сектори. Разходите за функция „образование” са 3.3% от БВП, а за научна дейност 0.2%. Като основен приоритет през 2011 г. е определено „усвояването и ефективното разходване на средствата от ЕС”, а текстове за приоритета на науката, иновациите и качественото образование не съществуват.

Тази структура на държавния бюджет, представяща България като нецивилизована държава, предизвика бурни обществени дебати. Единственото публично обяснение на правителството е твърдението „пари няма”, което не прилича на осмислено политическо послание, а и очевидно е невярно. Най-малко, защото „Разходите, неквалифицирани по други функции (резерв)”, са увеличени с четвърт милиард лева по неизвестни причини. Просто защото „пари има”.

И така: дори Господ да ни даде още петдесет години здраве и живот, при тази политика няма да видим България като средноевропейска държава, господин премиер!

От в. Култура. Заглавието е на редакцията

*Лъчезар Аврамов е доктор на физическите науки, единственият учен от Източна Европа, номиниран за Наградата на Европейския съюз за изключително високи научни постижения - “Excellence in Scientific Research” (така наречения “Научен Оскар”) за изследвания, свързани с диагностика на онкологични заболявания. Основател е на ново за България научно направление “Биомедицинска фотоника”, характеризирано в световната литература като “революция на интерфейса между наука и технология”.
Етикет: , , ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) Андрей
  Ама че глупости. България нито е средноевропейска, нито средноафриканска страна. България е една средномюсюлманска страна, каквато си е от векове. Българите се смятат за християни, но в действителност са много повече мюсюлмани, отколкото християни.
 2. 2) ИМПЕРИАЛИСТ
  За да ядеш баница, най-напред трябва да ореш, да сееш, да ториш, да жънеш, да вършееш, да го носиш, да мелиш, да месиш, да печеш, да я нарежеш, ДА Я ЧАКАШ ДА ИЗСТИНЕ И ЧАК ТОГАВА ДА ЯДЕШ. Сегашното състояние е пряк резултат от провежданата десетилетия политика на БКП за партийния подход към кадрите. Важното беше да си "винаги верен на партията", отколкото да си работлив и талантлив. Децата и внуците пък ги надминаха по корумпираност и далавери. Може би много малко от младите знаят, че при живи родители, Евгения Живкова бе осиновена от дядо си,Тодор Живков, за да възползува ...още

 3. 3) cobalt
  Чудесна статия. Трудно може да се добави нещо. За съжаление на твърде висок език, за да бъде разбрана от нашенеца (за пример на неразбрал прегледай коментар 2). Това, което правителството не проумява е, че за да постигнеш една цел не е достатъчно да се движиш на някъде. Нужно е да знаеш и посоката. Точно в този аспект имаме най-късогледото управление в новата история.
 4. 4) tediF
  Ние ще станем *Страната на марихуаната*,защото само така ще прецакаме всички класации,ще станем Мека-та на лечението с нея,ще станем новата Вавилонска кула благодарение на милиардните тълпи туристи - мераклии да опитат *Мери Джейн*,а на върха на цялото това стълпотворение гордо ще стои вашия,точно така,ВАШИЯ колега-горд ЕНтИликтуалец евг.дайнов,прероденият месия,татуирания бик на прехода и синьо-червен шаман.Алилуя,братя,алилуя!
 5. 5) 0bi
  Статията е отлична и бих казал, че е на неразбираем език само за тези, които нямат нужния потенциал или не искат да я разберат. За това можем само да мечтаем смисълът и да достигне до съзнанието на когото трябва. А дори да достигне, от това не би се получило нищо, защото у нас неудържимият стремеж към бързо забогатяване през последното десетилетие доведе до трайна подмяна на едва родената след комунизма демокрация с охлокрация. В тези условия интелигенцията не е водещ фактор на нацията, което изключва възможността за широка подкрепа на науката от страна на обществото. За съжаление прогнозите са много ...още

 6. 6) ИМПЕРИАЛИСТ
  В статията се предлага, на "Москвич"-ІV поколение да се сложи бордови компютър, и то руски.
 7. 7) Стоянова
  България не е държава,а територия на няколко групировки,които я делят с няколко Велики сили.А скоро ще остане и без такива,които се назовават "българи".Не защото се срамуват,а защото не се чувстват такива.
 8. 8) чичата
  стояно, крава е майчицата българия/ безрога крава/ и кой откъде я докопа, я дои, впряга, язди, юрка/ жална българио
 9. 9) ХР
  Някъде бях прочел,че България от 1939 год.е на второ място по икономика в Европа.Няколко са факторите за тогавашния успех.Първо, след преврата 1934 г. Цар БорисІІІ забранява всички политически партии в България.Второ, по Света се шири тотална икономическа депресия и България като слабо развита в индустриялно отношение,но със стабилно селско стопанство е произвеждала храни,кожи и напитки за износ с небивал ръст.Трето,основната част от населението около 80% живеело на село и потребявало предимно собствена продукция,като си купувало само сечива и газ за осветление,тук таме по някой панталон и сукманче за по-младите.Така е било.Баща ми ми е разказвал,че през този период жените в ...още

 10. 10) дръндер
  такива статии обикновено разпалват сиромахомилските и нихилистични чувства у някои наши сънародници!
 11. 11) cobalt
  Гордият империалист пак не е разбрал. А е много просто. Ако си позволя да използвам неговата терминология за яденето на баницата, в статията (съвсем правилно) са описани действията на актуалното правителство - то не знае къде е нивата, не му е ясно как се гледа жито, не знае къде е мелницата и не умее да готви. Не желае и да се научи. Затова мрънка, че няма баница. Казано другояче - и от москвича става кола, ако знаеш как.
 12. 12) Nobel prize, physics, 2010
  Наше общество хочет хлеба и зрелищ, и последние тридцать лет на науку идет постоянное наступление. Поэтому приходится многое объяснять и простым людям, и правителям, которые только кажутся великими, недосягаемыми и всезнающими. А когда с ними встретишься, понимаешь: они тоже ничего не понимают в науке, да и в других областях вовсе не эксперты. А Нобелевская премия ставит на человеке некую печать - вроде как его мнение особенное, заслуживающее особого доверия. Поэтому я даже стал менее издевательски формулировать свои заявления.
 13. 13) Империалист до №11
  Когато нивата ти нацвъкана със скакалци, не можеж да сееш. Да московеца е кола, но ако и сложиш компютър няма да потегли, защото компютърът ще блокира системите по ред причини. Авторчето-еврейче, толкова е ясен, че ми е направо прозрачен.
 14. 14) Земпарето
  Числата и класациите цитирани в статията сигурно са такива, и дереджето на държавичката ни е такова. При четене на подобни статии, струва ми се, че винаги би трябвало да се посочва изход. Така леко се промъква, макар и плах оптимизъм, който носи нещо поне като настроение. Иначе си оставаме с горчилката от констатациите и нищо повече, до болка познато усещане...
 15. 15) atamana
  А, бе, империалисте, нещо си много тъпичък, бе! Отдавна мина времето на Москвичите, а пък ти все още излъчваш злоба и омраза. Що така бе? Вземи направи една "умна" бомбичка(ако можеш) та я хвърли над ІV-ти км(където са половината институти на БАН), та да се изпарят хората от там, да се ширне едно хууубаво място за нов баровски (затворен за плебса)квартал, та тогава може би ще си доволен?
 16. 16) Стоянова
  Крава,ама Сивушка.Скоро ще ритне топа.
 17. 17) mehudi
  въпросът не е черно-бял. всеки който е бил в черна африка, може да направи разликата с бг, очевадна независимо от класациите. авторът вероятно сравнява бг основно с виена и париж (без гадните квартали), там разликата не е в наша полза, но разликата е много, ама много по-малка отколкото между нас и гамбия. другото, което много не ми харесва, е изискването за 3%. нямам нищо против за пари за изследвания. парите, обаче, не се раздават на калпак, а трябва да се заслужат. ако почнат да раздават пари съобразно индекса на цитиране на наши учени, колко от тях ще вземат субсидия ...още

 18. 18) чичата
  хъръ, баща ти или е бил "олигарх" по времето на великата рецесия или просто ти е преразказвал вапцаровата поезия за времената на социализма, в която сега ти сменяш персонажите угодно на силещите се в момента/ ще знаеш не си единствен
 19. 19) ХР
  "чичата",ако сте софиянец по потекло отпреди "девети",сигурно ще знаете,че повечето кръчми,наречени гостилници,бяха превърнати в ОФ клубове.В квартала ,в който съм роден в разтояние на двеста метра по "Графа"от р.Перловец до Св.Св.Седмочисленици имаше даже и по време на соца пет кръчми останали от преди "девети".Хубаво е човек да говори за нещо,каквото и да е когато е подготвен.Иначе,какви "олигарси",какви "пет" лева?Но, ако сте софиянец от "кремиковското" попълнение,то Ви е простено невежеството!
 20. 20) ИМПЕРИАЛИСТ
  А бе атаман-п..ран, тъпичък ще викаш на баща си. Времето на Юхновски мина, както "Отдавна мина времето на Москвичите".
 21. 21) Додо
  Авторът на тази статия е много вреден човек за България ,той е мислещ ,със собственно мнение и не се страхува да го изказва.Точно такива хора , предишните и най-вече днешните управници не искат в страна ,защото на такъв фон тяхната дилетантщина става ясно различима.
 22. 22) чичата
  хъръ, по една случайност от 60г живея точно в тази част на пресечка на графа където бяха кръчмите:бистрица, спортна среща, троян, дивите петли1 и 2 и на преспа/ смешното е че днесте са магазинчета но се отвориха добри кръчми по бул.левски и в двора ни откъм графа(там са 3 под общото название при попа)/ колкото до кремиковци - там ни водиха от училище(съпругът на завучката ни гегова уреди да ни вози автобус)за да ни покажат че в ония поляни иотредени за погреби, щяло да се строи най-големия завод/ но въпросът опира да разцвета на българия през 1939/ хубаво е да ...още

 23. 23) atamana
  Мехуди, искането за 3% от БВП за наука не значи да ги вземеш от моите и твоите данъци, а да са в съотношение 2:1 от бизнеса и бюджета. Това азначава да се отделят чрез бюджета 1% от БВП, които да отиват за научни и технологични изследвания. Лошото ти сам го виждаш-бизнеса в Чалгария не дава пари за друго, освен за коли, чалга, силикон и т.н. Ако дава някъде нещо (примерно пет лева)той иска след ден-два своите ДЕСЕТ лева - така свикна през последните години. Ако нямадалавера, не се захваща.
 24. 24) ХР
  "чичата",много мило,че сме от един и същи квартал,но това не е причина да не вярваме на статистика,още повече,че години наред, по време на соца, 1939 г. беше базова за определяне на растежа на БВП в България.Стар софиянец като мен, не се вързва на номерата на селската номенклатура,пък била тя и от с.Банкя,така че си в грешка относно подкрепата за "цветятя",аз съм от много синьото с малко жълто т.е. левскар,а ние винаги сме в опозиция.
 25. 25) ГОШО
  Абе ХР какво толкова я навираш тая 39 г След като си стар софиянец трябва и да знаеш какво пък и представляваше София до към 70г .Аз съм от Коньовица и много добре знам какво беше 60те из квартала, да не говоря че по Пиротска или/ Жданов /както щеш , още има остатъци от тая прословута 39 а около Женския пазар и Банишора да не говориме
 26. 26) ХР
  Гошо,просто статистика,ве брато,нищо лично!
 27. 27) чичата
  хъръ, че публикувай я пустата статистика, белким и ние го заобичаме твоя златоуст татко/ имай предвид, че и аз имам туй онуй/ когато чембърлейн се навежда на хитлер за чехословакия, през 1938, чехите са шестата икономика в европа(райхът затова я и прилапва)/ сам можеш да си представиш къде сме ние преди ww2q в условията на ньоиския диктат и цветущи колониални империи, като белгия, холандия, дания, франция, италия, португалия, англия...и ние със сивушка белчо и на дяда матейко магаричката/ имам чувството че си тинейджър дето повтаря на дядо си легендите/ само си помисли, кои са били на дереджето да се наредят ...още

 28. 28) pro-anti
  в предвоенната 1939 г по икономически растеж БГ е била първа на Балканите и шеста в Европа,а левът е бил конвертируем заради икономиката ни, а не защото както сега по милост са ни пуснали в Европата за да сме фронтиър спрямо руснаците.
 29. 29) чичата
  такъв растеж тогава, я е забил ощи по дълбоко от последното и място в европа/ истинския и растеж започва с първите петилетки в края на 40те, когато на фона на крайната ни изостаналост в знаменагел се сравняваха с 1878г брой електрифицирани селища/ степен на нарастване автобусните превози и производство на минерални торове/ сега сме на първо място в света по наричане бялото черно
 30. 30) ГОШО
  Абе 28 я ти чел ли си я историята /ама не тая БКП щото то там най-много ги пишеше тия неща за 39/Та преди да ни се случи икономическото чудо има национално катастрофа икономическа криза те. никава икономика ако въобще до тогава сме имали и навласт в Германия предполагам знаеш кой идва но тогава все още германците деистват с матерялния фактор започва внос с цел подготовка на войната и България плува в немски води като между впрочем и Румъния и Унгария за тях също 39 е година на икономически подем За твое сведени още тогава се ...още


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com