www.e-vestnik.bg
Фийд за коментари Фийд за публикации
вторник, 19 юни 2018
БългарияСвятМения и коментариЗдраве и наукаАрт и шоу

Писмо до освободителя Аксаков (Или кой как разбира панславянството)

3 Март 2009

 

Захарий Стоянов

Г-ну И. С. Аксакову*, редактор на в. „Русь”,

Ако от 6 септември насам другите ваши събратя, руски вест­ници: „Московския ведомости”, „Новое время”, „Варшавский дневник”, „Киевлянин”, „Русский куррьер” и пр., и пр., бълваха само яд и злоба против нашето общо дело, то вие, уважаемий старче, стъпихте по на друга почва. Ако поменатите вестници например казваха, „че братушките” са народ неблагодарен, че „революционерите” трябва да се накажат, че турците трябва да се подпомогнат, за да завземат Източна Румелия и пр., то вие отговаряхте по-меко и по-снизходително, че България не трябва да има нищо свое, че нейната войска е войска руска, че рус­кото правителство не трябва да губи време, но да проводи един корпус войска във Варна, която да въведе чисто славянски ред и порядък.

Благодарим ви за откровеността. С това вие показахте, че сте руски патриот. Но позволете и нам да ви заплатим със същата монета, т. е. и ние да бъдем така откровени патриоти като вас. Вие сте горещ славянофил, познавате славяните , знаете, че в славянската натура е, щото всяко нещо да се говори ясно и открито. Освен това ще да бъдете така великодушни и търпе­ливи да чуете и нашето слово, словото на ония, които вие искате да унищожите, да слеете и затриете политически от лицето на земята. Няма да откажете, че и кравите ритат, когато се наруши тяхното кравешко право.

Вие сте ни освободили, дали сте ни политическо съществу­вание — благодарим ви. Но защо не ни оставите сами да падаме, да ставаме, да се караме и гониме, за което пак сами себе си ще обвиняваме? Бъдете малко по-настрана от нас, давайте ни съвети през гори и планини, да ви виждаме и чуваме отдалеч, да си спомняме за вас само ония минути, когато вие гонехте неприятеля! А ако искате да помагате на своите „деца”, то може и от­далеч, там, дето нашата ръка не стига. Повярвайте, че вашата намеса в нашите домашни работи: кой да бъде министър, где каква църква да се направи и за какво да пишат вестниците и пр., е услуга смешна и нищожна. За да се уверите, че ние го­ворим право, благоволете да посетите трите части на България : Македония, Тракия и Княжеството. В първата, Македония, гдето не е стъпил крачецът ни на Ернрота, ни на Ремлингена, ни на Сорокина, руският цар е господ, Русия е земя обетована. В Тра­кия руският цар е свети Петър само. А в Княжество България, гдето по-отблизо са запознати хората с вашите „порядки”, руски­ят цар е просто цар и човек.

Да си бъдем сами, да си разра­вяме огнището със своите собствени ръце — ние желаеме и по други причини. Историята на прогреса ни обажда с най-порази­телни факти, че опеката над народите, била тя православна, или гнило-западна, е убийствена. Ние знаеме, че там, гдето наро­дите не са се допущали да се месят в собствените свои дела, там тия народи са си останали деца пеленачета.

В 24 брой на своята газета вие казвате ясно и открито, че всяко тържество на българите е смърт за Русия, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежание на русите, или, по-ясно казано, те трябва да по­гълнат от вашата държава. Колко сте жестоки покровители. Колко се оправдава онова изречение, че вие правите народите на мост, за да преминете по тях, а по-после вземате за себе си и самия мост. Каква правдоподобност в думите на един наш стар деятел, че вие не знаете граматиката, защото не правите разлика между твой и мой!

И защо налитате като орли на нашата нещастна земица? Малка ли е вашата държава? Не ви ли са до­волни сто милиона верноподаници, състоящи се от 10—15 народ­ности? Не ви ли стигат два милиона солдати? Искате съединението на славяните в едно цяло. Много доб­ре; мисъл прекрасна, към която всеки славянин трябва да се стреми. Коя славянска малка държавица няма [да] се счита ща­стлива да бъде в съюз с велика Русия, да има на помощ ней­ната мощна сила. Но вашето желание за съединението на славян­ските племена е чингизхановско. Вие желаете да се простират над славянския свят не съвременни братски связи, не начала свободни, не пълно развитие на всяка отделна народност съобразно с ней­ните нрави и обичаи, не пълна търпимост на всяка местна кул­тура — но отживелите византийско-татарски начала. Вие искате да млъкне всяка народност , всяко разумно същество да се възхи­щава от цар-колокол и цар-пушка, да няма разлика меж­ду твой и мой, да тържествува само православието, вашето православие, което е по-лошо и от идолопоклонството. В къ­со казано, вие искате да се даде голям простор на камшика и на попската молитва; вие искате да се върнат народите във века на татарщината. Че това е вашата любима девиза, вашата мечта — фактите са много. Вие скърцате злобно на нашия княз (26 брой , „Русь”) защо той в своята прокламация към българските вой­ници е споменал имената на славните ни царе Крум, Борис и Симеон; защо той не е казал, че българите нямат нищо, че всич­ко те дължат, и победи, и сполука, на вашите генерали и офице­ри — на тия офицери, които дезертираха от нас?

Турците, които са агаряни, немците и унгаритe, които са заклети врагове на славянството, най-после целият свят припозна нашето геройство, че то е извършено от нашите собствени мишци. Само вие, нашите покровители, водителите на славянството, само вие казвате: Йок, стрижено!

Не ви е чист косъмът, бай Аксаков! Не желаеме ние такива покровители. „Всеки, който не е с вас, той е про­тив вас.” После нашите победи при Пирот вие говорехте в своята газета: „Защо и княз Батенберг не е добре с нас, та да можем да го похвалим за победите му?” А какво ви е направил българ­ският княз, та не можете да му признаете едно право? Какво ви е той прегрешил ? Вината му се състои в това тежко престъпление, че не послуша вас, Катков и други да измени на България, да продаде нейните интереси на една чужда държава. За същите тия грехове и Богориди стана за вас лош. Ние бяхме очевидци, когато вашите дипломати в Пловдив през 1884 г., като наближи срокът за генералгубернаторството на принц Богориди, държаха едната си ръка един чек от 40 000 лири, а в друга — орденът „Св. Ана” с мечами. „Друго не искаме от тебе — го­вореха , — недей разсъждава и слушай каквото ти заповяда­ме: хем генералгубернатор ще си останеш, хем 40 000 лири ще имаш, хем „Св. Ана” за заслуга.

„Аз съм честен човек, нека моят наследник направи това”, отговори Богориди. „Ти си враг на Русия и като такъв трябва да паднеш” — казаха вашите дипломати. По едно време нашата преса беше прогласила , че такъв един подарък за заслуга (от около 3 000 000 рубли „чистаго серебра”) е бил предложен и на нашия княз. Но тъй като и той последвал примера на Богориди, то станал „враг на славянството”.

Не обичате вие волнодумството, уважаеми. Много ви е драго, като чуйте тълпата да вика гологлава „ура”. Ето защо вие кълнете в България и конституция, и интелигенция, и лите­ратура, и всичко друго, което мисли. Колко ще ви бъде вам драго и едва ли ще да има от нас по-добър народ, ако по селата ни наместо училища се издигат камбанарии, ако мястото на Народ­ното събрание е някаква си Киево-Печорска лавра, ако попът е пръв в селото, ако камбаната е единствената душевна храна на всекиго. Далеч от нас такива доброжелатели. „Не им щем ни ме­да , ни жилото” — както каза нашият съотечественик Др. Цанков едно време, когато в главата му имаше съвест и разум.

Не же­лаем ние татарска цивилизация. Защо вие се въоръжихте против нашето съединение? Кой, та не вие, го задържахте досега? Кой свика конференцията? Кой даваше кураж на турците да затъпчат Тракия? Кой накара.това сръбско кюлхане, Милан, да ни нападне хайдушки? Кой проводи турски комисари в Тракия? Кой, та не вашият там консул, ходеше като бесен из Пловдив да заплашва българите, че ако не приемат турските комисари, Русия ще се разсърди и турците ще навлязат с „ красния шапочки”?

Кой, та не вашите агенти на 7 и 8 ноември, когато България рискуваше да се закопае на Сливница, ходеха из Румелия да бунтуват же­ните против правителството? Кой в същите тия дни пиеше шам­панско в София за победата на сърбите, та не вашият агент? И защо всичко това? Само за жестоко отмъщение, само за туй, че и в българите се появила капка самостоятелност, че и те са се показали като народ, че и от тях ще се родят авторитети. А според вас всичко това трябваше да се замести с „бит по сему”, с c милостиво съизволение и с фелдфебелска „опитност”. Когато вашето славянско чувство се възмущава от историческите имена Крум, Борис и Симеон, то лесно да се убеди човек кол­ко ще бъдат вам противни и ненавистни и новите крумовци. Но стига засега толкоз! …

в. “Независимост”, 12.03.1886 г.

*Иван Аксаков, руски публицист, един от идеолозите на славянофилството и панславизма. От 1857 е председател на Московския славянски комитет. През 1878 е отстранен и изгонен от Москва след острата си критика на отстъпчивата, според него, позиция на руската дипломация на Берлинския конгрес. На него е кръстен град Аксаково, в област Варна.
Етикет: ,

 


Коментарите под статиите са спрени от юни 2015 г. във връзка с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написано от читатели. E-vestnik.bg е обект на съдебни претенции и влиза в съдебни разходи по повод свои публикации, и няма възможност да модерира и читателски форум и да носи отговорност за него. Сайтът разчита и на дарения от читатели, за да се запази като място за мнения извън контролираните медии.
 1. 1) а нещо за 3ти?
  Добре де, защо не пуснете нещо за 3ти март, а не за интригите около съединението? или това е просто като противоваксина да не би някой да си помисли да изкаже признателност към руснаците за освобождението? "да, може да са помогнали малко, ама я вижте какво още казва Захари за тях. Нее, не са им били безкористни подбудите, така че няма за какво да сме им благодарни..." Айде стига. Как изобщо може да се очаква безкористност от която и да е друга страна във века на империите и колониите? Всъщност в който и да е век. И то от гигантска страна ...още

 2. 2) дмк
  Честит празник "3-ти март" на всички БЪЛГАРИ! Нека да се поздравим, защото ни е имало и все още ни има по тези земи - за разлика от много други. И дано не забравяме, че "Съединението прави силата".
 3. 3) чичата
  на трети март българските българи и всички българи по света празнуват: края на пет вековно чуждо управление, надеждата си за свободен живот, за активна гражданска позиция, за свое място в света, за осъществяването на санстефанския идеал на църковните борби/ за осмисляне свидните жертви в националното ни освобождение, благодарността си към братята освободители, рождения ден на новия български светия александър втори,гордостта от съпричастието си с борбите, принадлежността си към православието, към славянското семейство, култура и душевност/ така че на този българин не са му нужни периферни актове на независимост развързващи му ръцете за саморазправа със съседите, него не го интересуват мотивите ...още

 4. 4) Нели
  Нещо за 3-ти март можете да видите ето тук: http://www.youtube.com/watch?v=tJ_eL18kN6I Приятно гледане и слушане! :)
 5. 5) Nekonventsionalen
  Великия З а х а р и С т о я н о в...И колко ли празнодумци као това рускофиле- дядята...
 6. 6) Anonymous
  http://www.novinar.net/?act=news&act1=det&stat=center&mater=Mjg4NzsxOQ==&sql=Mjg4NzsyOQ==
 7. 7) кауза
  и до днес във всяко градче българско има паметна плоча на загинали българи и руснаци за свободата на градеца.герои които не искат слава,а само признание.това са само имена на млади мъже загинали за освободителната кауза.не знам да са имали интереси някакви...
 8. 8) 007
  Честит 3 март на българите в и извън България!
 9. 9) Симеон Радев
  Ето доказателството кой е строителят на съвременна България!Ето и поредното доказателство, че Духът на Левски е продължил да живее чрез великия Захари Стоянов!
 10. 10) С 300
  Честит 3-ти март братя българи.Където и да се намирате,богати и щастливи,немили - недраги,здрави или болни ,аз знам че на днешният ден ще пролеете сълзица заради хилядите загинали за свободата българи и руси ,а и затова че дишате като достойни хора,заслужили свойта свобода.Никога не забравяйте че сте българи и обичайте род и родина.Дори да сте далече,дори да сте накрай света - обичайте България.Тя е вашата горда и свободна РОДИНА.
 11. 11) Киров
  Честит 3-ти март съотечественици! Блестящото перо на З.Стоянов ни отваря онези закрити и преиначени страници от нашата история, където се говори за братята освободители. Вятър и мъгла! Великоимперските амбиции на Русия ни дават свободата. Добре, че е имало тогава български политици които не са подвили гръб пред руския натиск, както в днешно време както в днешно време недорасли безмозъчни същества превиват гръб пред чичо Сам. Колко ни е националната гордост щом нямаме град с името Батенберг, Богориди? Днес му е времето да заявим на тази измет от парламента, че не я искаме вече. На изборите в Раковски се видя и ...още

 12. 12) Зарко
  Не ви е чист косъмът, бай чичата. Такива като вас извратиха идеята за самоуправление на "свободна" България, като доказахте, че за 130 г. нищо свястно не можа да се получи на тази територия. И комсомолски секретари бяхте, и партийни такива, през "фашистко" бяхте най-верни хитлеристи, през сталинско - сталинисти и т.н., понастоящем - европутинисти. Изпратихте челядта си в гнилия Запад, получавате пенсии за това, че нищо не сте работили, освен промиване на мозъци и терор над българите. И всичко това е платено с рублей, червонци и доларов тоже, но тези пари са кървави. Със здраве и сполай. Амин.
 13. 13) чичата
  5ти, 11ти и 12ти, пийнете по едно вино, забравете великденските пости и не политизирайте панихидата на майка си, високата порта
 14. 14) Киров
  Чича, на теб може би майка ти е поклоничка на Великата порта или Русия, но на мен ми е скъпа България и такива нископокланящи се на Изток и Запад не сте ми приятни, но поне днес замълчете заради греховете на вашите бащици към изстрадалата ни страна, както политическото ви приятелче Доган днес си трае.Днес ще го видя и този предател дали от кумова срама ще се появи някъде на някое тържество или пак ще открива чешмичка в памет на протурските терористи. Такива манипулатори като теб не искам да ми вкарват думи в устата, които не съм казал, още по-малко за ...още

 15. 15) чичата
  кире, мушни една зелева чорба да не заамяш в терминологията, и да си мислим че от там смърди
 16. 16) Киров
  Чича, ако си си забравил очилата сложи кси ги - това ми е фамилията.Ако си се наканил да ми ставаш кръстник - късно е! Май ти е дошла в повече ракийката та нищо взе да не ти се разбира.
 17. 17) чичата
  пардон, сергей миронович
 18. 18) Киров
  Пак ме бъркаш с някой от руските си другарчета!
 19. 19) Е.Г.
  Иване, Редакторе, 4естит 3-ий Март на тебе и на колектива новинари от е-вестник. Ако на6ият покоен професор Бор6уков бе6е жив, 6те6е да ти пи6е една голяма 6-ца заради това дето ни дава6 удоволствието да се върнем към великия Захарий Стоянов.Особено на дне6ния ден. Наздраве,и следвайте духа на българския Джонатан Суифт. Е.
 20. 20) Освободител
  Айде честит ви 8-ми март и на вас!
 21. 21) Nekonventsionalen
  Този, дядята отново е в стихията си...позволява си да коментира всичко ,влиза с постинги дори по блогове-абе капацитиран разузнавач-провокатор...
 22. 22) kigerr
  рядко срещан Родолюбец ,когато го чета изпитвам огромно удоволствие в тия години България е раждала титани .. Поклон пред паметта им, дано се прераждат по често
 23. 23) чичата
  спорно понятие е родолюбието, но сеирджилъка, много го можем
 24. 24) Бора Бора
  Лесно може да извадиш селянина от селото, но селото от селянина-никога. Затова ли те учиха на четмо и писмо синовете на баба Тонка, бе селяк неблагодарен, интригант и недоучил чирак ? Не прави чест , дори на малките вестничета-сайтове, в деня когато след 5 века се родила нова България, да се публикуват конюктурни, интригантски ,от преди 120 години, писания . Ех , мили мои Кирякстефчовци, Великата порта ви липсва, затова пък я заменихте с Великия брат. Бог да пази България от измекяри .
 25. 25) cobalt
  Бора, пак се изхвърляш. Сега и Захари изкара американофил и продажник на българските интереси. Ако мога да си позволя да те перифразирам: като не ти харесва, защо не се изнесеш към майката на панславянството - майка рус. И да се чустваш ежедневно доволен, как великия властелин н.в. путин пак е "натрил носа" на нахалните западни имериалисти - в руските медии друго и без това не пишат. На добър път!
 26. 26) чичата
  коба, тоз горният борко е самозванецът урко, който подобно на хиените е в състояние да си изяде джегера в разправия сам със себе си
 27. 27) 21 пост
  АБЕ ,ТЕБЕ КВО ТЕ ГОНИ -Носталгията по комунизма ?! В главата ти само разузнавачи и провокатори ?!
 28. 28) АНТИ ЗАХАРИ
  Захари Стоянов е фълшификатор на Българската история - той не е пряк участник в събитията - Априлското въстание . Всичко ,това което е написал му е разказано от преките участници във въстанието . Той само е украсил нещата. Захари Стоянов - преиначава истината за убийството на Христо Ботев . Четете - Никола Обретенов.Истината е там.
 29. 29) чичата
  бай захари е прототипът на днешният ни вестникар, попаднал от интензивното животновъдство направо между асланите на националното ни освобождение/ твърденията му, са внушения на фамилия обретенови, агент-провокаторите на високата порта в средите на хъшовете от влашко/ позовавам се на каравеловската си родова памет
 30. 30) Бора Бора
  Чичата, признавам, че бях емоционален в поста си, четейки тази статия. На връх 3 март, да бъде публикувана статия, отразяваща партизанските борби у нас преди 120 години, с конюктурна,антируска насоченост, при това отнасяща се за събития станали 7 години след освободителната война си е чиста проба духовно садо мазо . Да не говорим, че българският Мартин Идън / Джендо Стоянов Джендов/ е спорна личност в нашата история. Заедно със Стефан Стамболов са слаби и неудачни като апостоли на възстанието . В началото яростен русофил, З. Стоянов се превръща в русофоб и поддържа недемократичните диктаторски методи на Ст.Стамболов .Участва активно в ...още

 31. 31) чичата
  Е ДОБРЕ, НО АЗИ ГЛЕДАМ... Е добре, но ази гледам – честно сърце в теб не бий и високо изповядам, че изменник в теб се крий. Ако наште мъки, рани ти да беше споделил, то към нашите тирани толкоз нежен не би бил. Ти не би викал: „Мълчете! Тежкий забравете кръст, мир със тигрите сторете и с убийците – съйъз!“ Ти разбрал би, че потока вечно кървав ще се лей и че яма зла, дълбока между тях и нази зей. Че не може светлината да живува със мракът, нито правдата с лъжата, нито агнето с вълкът; нито ангела с мръсника, ни юнака с гнилий труп, нито роба със кръвника, нито ние с турчин груб! 6 декември 1876 Ив.Вазов


 Начало | България | Свят | Мнения & Co | Интервю | Писмо от | Здраве, Наука & Тех | ИStoRии | Малък коментар | Арт & Шоу | Спорт | Виното | Фотогалерия | Видео | Връзка с нас


  

ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В САЙТА | ЗА ВРЪЗКА С НАС | ЗА РЕКЛАМА

направен 2007-2018® с мерак design and develop by www.ljube.com 2007 w.ljube.com