Стенограма от заседанието на правителството от 1 февр. 2012

Към коментара "Рекордьорът Борисов - как правителството приема по 48 точки на едно заседание"

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ
на Министерския съвет
1 февруари 2012 г.

Заседанието започна в 10.50 часа беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1
Проект на Решение за приемане на Национална квалификационна рамка на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, приемането на Националната квалификационна рамка е в изпълнение на ангажименти на страната, съгласно препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот. Към момента всички държави-членки на Европейския съюз са декларирали готовността си за прилагане на препоръката за Европейска квалификационна рамка, като част от тях вече са приключили този процес.
Разработването на национални квалификационни рамки цели установяване на съответствие между националните квалификационни системи на страните и Европейската квалификационна рамка. По този начин се допринася за подобряване на мобилността на учащите и работещите и признаване на квалификации, стимулира се повишаване на качеството на обучението и валидирането и признаването на неформалното самостоятелно учене.
Проектът на рамката обхваща всички етапи и степени и всички квалификации в системата на образованието и обучението и започва от подготвително (нулево) ниво, което обхваща системата и на предучилищното образование, до висше образование и образователна научна степен доктор.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.

Точка 2
Проект на Решение за приемане на Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България 2012-2030 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, актуализацията е свързана с новите данни от Националния статистически институт от преброяването на населението от 1 февруари миналата година. Особеностите на българската демографска политика са в това, че стратегическата цел е регламентирана не само и не единствено към механичното и демографско възпроизводство, но и към развитието на висококачествен човешки капитал.
Основната стратегическа цел е забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането им в дългосрочен план и осигуряването на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, особености и умения.
Целта се изпълнява в пет основни приоритета и в 12 направления с конкретни задачи. Всичко това е обсъдено в междуведомствената работна група и е обсъдено миналата седмица и в Съвета по развитие към Министерски съвет. Предлагам да се приеме актуализацията.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3
Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия на Георги Найденов за особени заслуги към държавата и нацията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.
МИТКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, Георги Димитров Найденов, както всички го наричаме, Гого, няма нужда от много представяне. Знаем, че той в годините е основал група „Тоника”, след това група „Домино”. Много от неговите песни се пеят в цяла България и извън нея. В момента Гого се бори с коварна болест. Предлагам правителството да вземе решение да предложи на Народното събрание пенсия за заслуги към държавата.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4
Проект на Решение за даване на съгласие за придобиване от Държавата Израел право на собственост върху имот в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, с Министерство на регионалното развитие и благоустройството се разбрахме точката да мине на вносител за някои уточнения по документацията.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме на вносител точка 4.

Точка 5
Проект на Решение за изменение на Решение №265 на Министерския съвет от 2011 г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.
Приемаме точка 5.

Точка 6
Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на обекти и части от обекти – публична държавна собственост, на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи, Министерството на финансите и на областния управител на област Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Приемаме точка 6.

Точка 7
Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието и на Министерството на земеделието и храните

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Приемаме точка 7.

Точка 8
Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и предоставянето му за управление на областния управител на Софийска област

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Приема се точка 8.

Точка 9
Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и предоставянето му за управление на областния управител на област Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. Какво им даваме?
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Това е имот в землището на с. Симеоново, община Тунджа, 970 кв. м дворно място, урегулиран имот, с отпаднала необходимост е за Министерство на вътрешните работи.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10
Проект на Решение за сключване на приятелски споразумения по жалбите на „Френков срещу Република България” (жалба №7100/07), „Христова срещу Република България” (жалба №7741/07), „Петков срещу Република България” (жалба №7815/07), „Нешев срещу Република България” (жалба №12591/07/06), „Тангълов срещу Република България” (жалба №12716/07), „Янчев срещу Република България” (жалба №16403/07), „Блъскови срещу Република България” (жалба №16855/07), „Сотирова и други срещу Република България” (жалба №17777/07), „Канчев срещу Република България” (жалба №17856/07) и „Тотел” ООД срещу Република България” (жалба №17555/07) пред Европейския съд по правата на човека

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.
ВЕЛИНА ТОДОРОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, става въпрос за десет жалби, които са изпратени от Европейския съд по правата на човека миналата година на 29 август. Става въпрос за граждански дела, по които производството е текло много години, дълги години – десет, единадесет, дванадесет, тринадесет години, като делата не разкриват характеристиките на фактическа и правна сложност и забавянията по тях са изцяло по вина на съдебната власт.
Предлагаме в рамките на своите правомощия Министерският съвет да приеме решение за одобряване на приятелски споразумения между българската държава и жалбоподателите по тези дела, с които да бъдат закрити делата пред Европейския съд по правата на човека. Ще се спестят и някои разноски за решаването им в Европейския съд.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11
Проект на Решение за одобряване на едностранни декларации по делата „Димитрови срещу България” (жалба №21345/06), „Петрова срещу България” (жалба №22459/06), „Велков срещу България” (жалба №45327/06), „Бърдаров срещу България” (жалба №7777/07), „Наумова срещу България” (жалба №9570/07), „Милтенови срещу България” (жалба №6358/07), „Иванова срещу България” (жалба №7513/07) и „Иванова срещу България” (жалба №17216/07) пред Европейския съд по правата на човека и изплащане на обезщетения

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.
Приема се точка 11.

Точка 12
Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Организацията за забрана на химическите оръжия и Република България относно привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на химическите оръжия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.
Приема се точка 12.

Точка 13
Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на палестинската власт) за периода 2011-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.
Приема се точка 13.

Точка 14
Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 14 ноември 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.
Приемаме точка 14.

Точка 15
Проект на Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче (Leucojum Aestivum L.), при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото”, намираща се в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.
Приема се точка 15.

Точка 16
Проект на Решение за едностранно прекратяване на концесионния договор от 18 февруари 2005 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „Шипково”, разположено на територията на с. Шипково, община Троян, област Ловеч, разкрита чрез сондаж №Л-2

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.
Приема се точка 16.

Точка 17
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Калоян”, разположена в землищата на с. Калоян, с. Есеници и с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 17.

Точка 18
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Асен”, разположена в землищата на с. Егрек и с. Голям Девесил, община Крумовград, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приемаме точка 18.

Точка 19
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Горната нива”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 19.

Точка 20
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Раденка”, разположена в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приемаме точка 20.

Точка 21
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Балъка”, разположена в землищата на с. Хухла, община Ивайловград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 21.

Точка 22
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Дерето”, разположена в землищата на с. Луличка и с. Горна кула, община Крумовград, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приемаме точка 22.

Точка 23
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Бранище”, разположена в землищата на с. Агатово и с Крамолин, община Севлиево, област Габрово

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 23.

Точка 24
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Мечта”, разположена в землищата на с. Овощник, с. Кънчево, с. Черганово и с. Розово, община Казанлък, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 24.

Точка 25
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Козата”, разположена в землищата на с. Девенци и с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 25.

Точка 26
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Иванковец”, разположена в землищата на с. Горско Косово и гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 26.

Точка 27
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Чатала”, разположена в землището на с. Сокол, община Нова Загора, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 27.

Точка 28
Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта „Бабината поляна”, разположена в землището на с. Труд, община „Марица”, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 28.

Точка 29
Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Монтана, област Монтана

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Това е за одобрен проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за туристическа атракция в община Монтана. Има предоставен много сериозен финансов ресурс – над 3 милиона, с който ще финансираме туристическата атракция за развитието в област Монтана.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, аз бих искал да използвам случая да благодаря и да поздравя МРРБ за това. Просто толкова финансиране за туристически атракции не е имало общо за всичките 20 години назад.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Точка 30
Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Както знаете, господин премиер, уважаеми колеги, с регламентацията на агенциите за временна работа, които са вече факт с промените в Кодекса на труда, трябва да определим и таксата, която трябва да се събира. При изчисляването на размера на таксата е приложена формулата, заложена в Методиката за определяне на разходоориентиран подход с ПМС от 5 януари тази година, която ще влезе в сила от 1 януари следващата година. При това положение се предполага, че регистрацията и издаването на удостоверения на предприятията, които ще осигуряват временна работа, е 740 лева, а за издаване на дубликат за удостоверение е 80 лева. Тези такси са на база на разходите, които ще бъдат направени в Агенцията по заетостта и в Главна инспекция по труда по отношение на контрола. По този начин ще създадем една предпоставка да гарантираме достъп на лоялни и коректни кандидати, които ще осъществяват агенциите за временна работа и предлагам така предложените тарифи за таксите, които да се събират за регистрацията на предприятията, които извършват временна работа, да бъде приета от Министерски съвет.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.

Точка 31
Проект на Постановление за създаване на почивна база „Слънчев бряг”

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, министерството съгласува предложения проект на постановление, но имаме предложение да се добави една допълнителна точка в проекта на постановление, а именно, че областният управител на Бургас в срок до един месец трябва да актуализира акта за държавна собственост, тъй като той в момента не е актуализиран спрямо влязлата в сила кадастрална карта и прехвърлянето на собствеността след закриването на бившето МДААР.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31.

Точка 32
Проект на Решение за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Система за агропазарна информация” ЕООД – София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.
Приема се точка 32.

Точка 33
Проект на Решение за приемане на План за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., за периода 2012-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Става въпрос, че правителството прие Стратегията за заетост на хората с увреждания до 2020 година и на тази база се правят двугодишни планове от отделните институции. Ние сме направили проучване в отделните министерства с Националното сдружение на общините, с Националния съвет на хората с увреждания и предлагаме така наречените дейности, мерки, изпълнение на мерките, срок за изпълнение, очаквани резултати, индикатори за изпълнение, отговорни институции и финансиране за този двугодишен период 2012-2013 година за изпълнение на Стратегията за хора с увреждания. Миналата седмица се прие от Съвета за развитие към Министерски съвет.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 33.

Точка 34
Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение №2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав мост”) и на изменение №1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект Дунав мост – Б”)

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, целта, която ще бъде постигната с приемане на предложения акт, е въвеждане в сила на горепосочените изменения съгласно изискванията на националното законодателство и осигуряване финансиране по проекта с национално значение – изграждане на нов комбиниран мост „Дунав мост 2” между Видин и Калафат, Румъния, и за завършването му и финансирането по финансов меморандум ИСПА и договорите с Европейската инвестиционна банка.
Използвам случая да благодаря лично на министър-председателя за темата, както знаете, която беше повдигната в Народното събрание единствено и само с цел да получи максимална политическа подкрепа, тъй като знаете, че има известно оскъпяване по този проект, което оскъпяване, разбира се, няма да тежи по никакъв начин на държавния бюджет. То е във финансовия меморандум на проекта. Тези пари са от резерва на проекта, но в крайна сметка беше необходимо да получим политическа подкрепа, за да не може в някакъв бъдещ момент да бъде използвано с чисто политически цели. Все пак искам да ви кажа, че това, което се случи в Народното събрание, се случи с пълно мнозинство. В залата имаше 120 депутати от всички политически сили. Сто и двадесет човека гласуваха „за”. Тоест, „Дунав мост 2” ще бъде изграден с това оскъпяване, което се получава, в рамките на финансовия меморандум до края на 2012 година.
БОЙКО БОРИСОВ: Прима се, но с ежедневен контрол и „Дунав мост 2” по един път в месеца ще отиваме да го контролираме. Както правехме на магистрала „Люлин” на двадесет дена, тук – на един месец, с фирмите, с тези, които толкова пари получават, по дни искам да знам какво правят, и план за контрол.
Приема се точка 34.

Точка 35
Проект на Решение за приемане на доклад относно изпълнението на Плана за действие за 20112 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, в доклада се съдържат две новини. Едната новина е добра, другата е по-малко добра.
Добрата новина е, че от всички 318 мерки, които са набелязани в плана, към 31 декември са изпълнени 281, което е повече от 88% от това, което е заложило правителството, имайки предвид директивите на Европейския съюз, които трябва да бъдат интегрирани в българското законодателство.
В същия период общият брой на процедурите за нарушение, започнати поради ненавременно транспониране на директиви на Европейския съюз през 2011 г., е 36 и това е пряко следствие от неизпълнението на някои от мерките, заложени в плана за предходни периоди. Въпреки това, 15 от процедурите от тези 36 вече са приключили, тъй като в последствие бяха приети необходимите национални мерки за въвеждане на директивите в законодателството.
По останалите 21 процедури за нарушение за липса на транспониране 4 са преминали в последния етап на досъдебната фаза на процедурата. Имам предвид, че е получено мотивирано становище от Европейската комисия. В резултат на положените усилия можем да очакваме закриване на 14 от тях, в това число и 3, които се намират на етап мотивирано становище, тъй като България вече е изпълнила задълженията си по въвеждане на директивите на Европейския съюз и Европейската комисия е уведомена за това.
По-малко добрата новина е, че остават някои предизвикателства, които са свързани с теми, които всички добре познаваме: лошо планиране и неотчитане на всички необходими етапи за подготовката, обсъждането и официално съгласуване, въвеждането на директиви в българското законодателство, слаба координация както на вътрешно, така и на междуведомствено ниво, особено когато става въпрос за директиви, които изискват няколко министерства да работят заедно.
Всички тези предизвикателства не са от вчера, те от години седят в българската система. Именно затова съм започнал практиката на всеки три месеца да представям на Министерски съвет подобен доклад, за да може да виждаме добрите новини и не толкова добрите новини в него и да може транспонирането на европейското законодателство в България да не изостава, както не е изостанало през тази година. Мисля, че 88% за една година е много добър резултат и препоръчвам всички да погледнете препоръките, които са в анализа към доклада, за причините, които водят до някои закъснения и неизпълнение на мерки и те постепенно да бъдат адресирани.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 35.

Точка 36
Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здраве-опазването на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги, тук новината е само добра. Въпросното споразумение е за предоставяне на безвъзмездна помощ от фонда, която страната може да получи през втората фаза от изпълнението на програмата, тоест за периода 2012-2014 г. Сумата е 12 420 307 евро. Тези пари ще бъдат използвани за диагностика и лечение на заболяването СПИН и за туберкулоза също.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 36.

Точка 37
Проект на Решение за осигуряване на функционирането и развитието на телекомуникационната мрежа на Министерството на вътрешните работи чрез използване на фиксирани и мобилни услуги

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.
Приема се точка 37.

Точка 38
Доклад относно одобряване позицията на българската страна за участие в Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (изследвания, вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе от 1 до 3 февруари 2012 г. в Копенхаген, Кралство Дания

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Приема се точка 38.

Точка 39
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, с предложените изменения се цели да отпаднат разпределението на квоти за производство на тютюн, регулацията на изкупните цени на тютюна, премирането, както и безвъзмездното предоставяне на семена на тютюнопроизводителите. С този закон се актуализира съдържанието на изтегления от Министерството на земеделието и храните проект за закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна спрямо предложенията от народни представители, така че моля за вашата подкрепа той да бъде приет.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 39.

Точка 40
Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, приет с Постановление №126 на Министерския съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, това, което беше представено вчера на презентация, са реформите, които са извършени в Министерство на вътрешните работи в целия управленски мандат досега от сегашното правителство. Това, с което смятам обаче да ви запозная, е щатната численост на Министерство на вътрешните работи в края на мандата на всяко едно управление от 1996 г. досега.
През 1996 година числеността на Министерство на вътрешните работи е била 64 568 служители. В края на мандата на СДС – 2001 г., министерството е било с численост 62 220. През 2005 г. в края на мандата на НДСВ министерството е било с численост 66 237. През 2009 г. след края на мандата на тройната коалиция министерството е било 63 742 и в момента със закриването на тези 3000 бройки и предишните 3000 бройки, които бяха закрити миналата година, министерството ще наброява 55 170.
Това, което според мен е изключително важно, за реално заетите щатни бройки в началото на мандата на това правителство: реално заетите щатни бройки бяха 56 440, като в тези бройки влизат и закритите Министерство на извънредните ситуации, Специализираната куриерска служба, но към настоящия момент реално заетите щатни бройки са 53 440.
Откъде идва това закриване на тези бройки? Идва от това, че за последните две години и половина от Министерство на вътрешните работи са освободени 6900 служители, които са придобили условия за пенсиониране или по собствено желание, като планирането по назначаването на новите служители ние сме насочили предимно за полицейски дейности, пожарна дейност и гранична полиция, като ние сме назначали само 3287 служители и с това реално сме освободили този ресурс, за да можем днес с решение на Министерски съвет да направим това съкращение от 3000 щатни бройки, с което обаче няма да създадем ситуация на стрес в системата от гледна точка на това, че предстои да бъдат съкратени физически служители, а просто само от планирането, което сме направили по назначаването през последните две години и половина.
Това, което също е изключително важно за изградения капацитет относно допълнително финансиране, което може да бъде ползвано по европейски програми, аз ще направя една равносметка. От 1 януари 2007 година до 30.06.2009 г. министерството е усвоило само 71 810 000 лв., докато от юли 2009 г. до 31.12.2011 г. министерството е усвоило 231 000 000 лв., като за 2012-2013 г. към настоящия момент имаме одобрени проекти на стойност 111 млн. лв., което, разбира се, е отворена възможност за предстоящата година да бъдат договорени още подобни договори. Така че, в тази посока и с вчерашната презентация заедно с вицепремиера и министър на финансите господин Дянков смятам, че действително успяхме да представим това, което е направено с общите усилия на всички през последните две години и половина в сферата на сигурност на Министерство на вътрешните работи.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 40.

Точка 41
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския институт по метрология (БИМ), приет с Постановление №109 на Министерския съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: В действащия основен устройствен правилник на БИМ не са регламентирани отношения в определени области. Устройственият правилник се привежда в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, изискванията на Закона за администрацията по отношение на дейността на Инспектората, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електромагнитната съвместимост. Предлаганите изменения не оказват пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 41.

Точка 42
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.
Приема се точка 42.

Точка 43
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.
ВЕЛИНА ТОДОРОВА: Имаме бележки, които не са много, но са важни – по същество и редакционни. Не успях да ги изговоря преди това. Съгласуването е било миналата година. Ние сме дали бележки във връзка с изменението на закона.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Добре, тогава да го приемем на вносител, Вие ни дайте бележките все пак.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 43 на вносител със забележките на Министерството на правосъдието към Министерството на финансите.

Точка 44
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги министри, на вниманието ви е Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Това е един дългоочакван закон, измененията на който се работят повече от година и половина. Множество коментари, срещи, анализи бяха направени по това, какви са необходимите промени, в каква посока да бъдат те. Разбира се, получихме и много коментари, които не можем да приемем по обективни причини, тъй като все пак с един закон, който е основополагащ за строителството във всички сектори на територията на цялата страна, разбира се, няма как, невинаги можем да отразим и промени, които са необходими в други законопроекти.
Основните цели на внасяните промени са няколко. Едната, разбира се, е реформата в областта на стратегическото устройствено планиране и стратегическото планиране на регионалното развитие, където ние предлагаме да бъдат регламентирани много по-ясно видовете документи за пространствено развитие. Също така, с предложения законопроект предлагаме усъвършенстване на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатацията на строежите, включително опростяваме механизма, по който имат възможност чужди фирми за строителен надзор да работят на българския пазар, тъй като неведнъж сме имали случаи, които сме обсъждали с колегите, че е необходим по-добър и опростен ред за това как чуждите фирми за строителен надзор могат да работят на територията на страната.
Друга много важна промяна е разграничението на правомощията между общините и ДНСК по въвеждането в експлоатация и разрешението за строеж на обекти, включително контрола по незаконното строителство. Тук имаме ясно разпределение: предлагаме на отговорностите на ДНСК да отговаря за всички обекти от първа, втора и трета категория, а общините да отговарят от начало до край обаче и да носят своята отговорност.
БОЙКО БОРИСОВ: Това ли беше за кметовете на малки населени места, на които не им било удобно да бутат сградите, а да отиваме ние да ги бутаме, защото тях ги е страх и им било неудобно?
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: В общи линии да, но именно затова разграничаваме и те трябва да носят своята отговорност, да следят един проект, да следят строителството. Те ще се занимават само с категориите четвърта, пета и шеста, а именно, много малки строежи. Големите строежи си ги поема държавата и ДНСК да ги следи, но за малките те трябва да носят своята отговорност. Няма как, тя и в момента е предвидена в закона, но винаги се прехвърля към ДНСК.
Това са най-общо промените. Те са изключително големи по обем. Само съгласувателната ни таблица е 80 страници, тъй като много промени са анализирани. Гледахме го и на Консултативен съвет, и на Съвет за развитие.
Преди заседанието с министър Караджова обсъдихме няколко важни точки, които трябва да се допълнят и се разбрахме да го приемем на вносител, за да ги допълним и да прецизираме още два текста. С това считаме, че ще приключим процедурата по закона.
НОНА КАРАДЖОВА: Даже няма нужда да бъде на вносител, тъй като е ясно, просто за протокола предлагаме, и госпожа Павлова се съгласи, ние сме го уточнили преди това – в новосъздадената алинея 2 на член 7 след думата „урбанизиране” да се добавят думите „нарушени територии”. Това е единствено.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 44 с направеното допълнение в ал. 2, чл. 7, така че, Желязков, да се отчете.

Точка 45
Проект на Постановление за приемане на Правилник за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Тук са някои малки административни промени за съгласуване с по-нови европейски директиви. Предлагам да го приемем.
Аз ще използвам времето да спомена една друга тема, по която всъщност днес излязоха последните резултати за 2011 година и може би съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, може би при Вас, господин министър-председател, е необходимо малко да помислим по нея. Тя е следната: за 2011 година българското население е спестило почти 4 млрд. лева, като само за месец декември, само за един месец, са спестени от домакинства (това е извън бизнеса) 768 млн. лв., така че в 2011 г. всъщност в сравнение с последните десет години спестяванията в България са на рекордно ниво. В сравнение с предишни години спестяванията са били от рода на 2,5 милиарда до 3 милиарда лева, като в последните шест месеца рязко се е увеличило това спестяване. В същото време намаляват и задълженията на домакинствата. В същото време се забелязва и процес, в който предишни заеми се изплащат по-бързо, отколкото са били сроковете. С други думи, от тези данни – това вече е втора година, 2010 година беше предишната рекордна година за спестяванията – изглежда, че в населението всъщност има доста голям финансов ресурс. Пак казвам: рекорд – по-големи спестявания от 2005, 2006, 2007, 2008 години.
Въпросът е какво става. Ние индиректно имаме такива данни, защото ние запазихме ниските данъци. Другите държави ги увеличиха, така че очакваме част от тези неувеличени данъци да остават в домакинствата и следователно те да имат някакви спестявания. Но тук въпросът е по какъв начин с някакви по-активни социални политики или икономически политики да можем да работим с този доста голям ресурс, който влиза в банките, а не се използва за развитие на бизнеса, за покупателна способност. Просто го изтъквам като една аномалия. Проверявали сме и в други държави да не е така, в други държави да има подобен ефект, защото по време на начало на криза икономически има такъв ефект. Хората се уплашват от кризата и започват да спестяват за по-лоши времена. Но имайки предвид, че икономиката вече, макар и на малки, но все пак е на плюсове в 2010 и 2011 година, редно е може би да направим някакъв анализ по какъв начин този увеличаващ се ресурс може да се използва по-добре за по-добри доходи на населението.
БОЙКО БОРИСОВ: То е лесно обяснимо. Имаме ли данни като влогове на колко хора са те?
СИМЕОН ДЯНКОВ: Това беше миналата година, когато пак излязоха тези данни. Първите, може би по-цинични тогава коментари бяха: това са много малка част от населението и следователно някои хора стават по-богати. Но това не е общо явление. За по-миналата 2010 година работихме заедно с Националния статистически институт и донякъде с БНБ – данните, които могат да ни покажат, и, разбира се, не са конфиденциални – и за 2010 година се установи, че всъщност това е доста голяма част от населението. Тогава беше някъде около 55-60% от домакинствата, в смисъл, не е някаква много малка, богата част от населението.
БОЙКО БОРИСОВ: Това са 100, 200, 500, примерно, 1000 души с влогове с по 5, 10, 20 милиона, или са хиляди, хиляди хора с влогове от 50,100, 150, 200 хиляди?
СИМЕОН ДЯНКОВ: Отговорът е, че такава статистика се оказа, че БНБ също не може да предостави, защото някои домакинства са с повече влогове, така че не можем да кажем домакинство-влог. Но като влогове знаем, че това са някъде от рода на 600 до 800 хиляди влогове, в смисъл, не са 50 000 или 100 000. Доста голям брой влогове на семейство са – около 800 000 семейства изглежда са, по данни.
БОЙКО БОРИСОВ: Обяснението, на първо четене, за мене е, че банковата ни система от всички стрес тестове и това, което има, е стабилна. Доверието в нея е голямо и всеки, който продаде къща, вила, нива, а да не говорим, че сега стотици милиони даваме за отчуждителни процедури по магистрали, всъщност ние много хора направихме богати – пречиствателни станции, жп линии, субсидиите в земеделието са огромни пари. С една дума, банката, веднъж, е стабилна институция, второ, лихвите са големи. В началото на кризата това е сигурност, в края на кризата това вече е мързел. Свикваш, всеки месец отиваш и си взимаш лихвичката и колкото – толкова. Майката, голямата сума, си седи в банката. Но в същото време, когато попиташ тези хора навън, те казват: Бедни сме, ужасно мизерстваме. А в същото време имат влог от 100, 200 или 50, 40, 30 хиляди лева. Така че, донякъде високите лихви, лихварството е точната дума, това е най-мързеливото нещо, то е най-непродуктивното.
Освен това, да се върнем назад като потребление. През 1990 годинаq след променитеq всички разполагаха – огромната част, огромният процент, 90-95% от населението разполагаха с руска и стара домакинска техника, стара дограма, стари кухни. Какво се случи като потребление?
Първо, домакините масово подмениха кухните. Хиляди, хиляди кухненски обзавеждания. След това – старите дивани бяха подменени с нови гарнитури. Погледнете приятели, близки и ще видите, че това е навсякъде. Това е огромно потребление, Дянков, защото всички отиват и плаща с ДДС.
След това беше подменена т. нар. бяла техника. Вижте си приятелите или познатите дали някой има още хладилник „Мраз”. Сигурно има тук-там, но всички подмениха с нови хладилници, нови печки, микровълнови, абсорбатори… Поне аз съм го правил няколко пъти това упражнение. Това е също огромно потребление. И примерно чакаш по два, три, четири месеца да ти направят кухня, защото има голямо търсене. След това смениха телевизорите – ламповите и т. н. Сега е на плазма. След това – видеото. Сега DVD и всичко, което излезе. Другото – алуминиевите дограми. Почти всички смениха дървените с алуминиеви дограми, стъклопакети и т. н. Автомобилите смениха. Да, ще кажете – ама докараха втора, трета ръка… Да, но пак това е оборот – даваш пари, автокъщи, еди какво си и се върти. Всичките тези процеси сега в средностатистическо, Дянков, семейство, ако възложиш, ще ти кажат, че телевизорите са им сменени, перални, миялни, хладилници и печки са им добри, дограмата – сменена, гарнитурата – сменена, и да напъва жената да прави ремонти той вика – чакай сега, криза е, нали виждаш, имаме сто хиляди, продадохме нивата на баба или минава магистралата на Лили оттам, платиха ни сега парите – я да си седят на лихва – 500-1000 лева, но отгоре ти идват и толкоз. Това са обективни и субективни процеси. Субективните са, че не им се работи, не им се инвестира, не им се носи риск на хората, когато има една гарантирана сигурност.
Не на последно място вината е и в нас. Ако имаме, примерно разкриването на фирма сега е бързо – намалихме от 5000 на 2 лева, сиреч, ако още дадем възможност с някакви инициативи, аз искам тук да помислите върху тази тема. Около 300 хиляди са малките и средни фирми в България, приблизително по статистика. Един човек всяка фирма да осигури, с безработицата какво ще се случи – 340 хиляди. С една дума, ако Трайков, Дянков и всеки, който може да помогне с някакви идеи… Ако ние намерим с Дянков инструмент да накараме по един служител, по един човек да вземат тези фирми, за което да им поемем осигуровки, част от заплата, някакви инструменти, да накараме да стане това изгодно. Има фирми – масовите са 10-15-20 служители, още един да вземат.
Дончев, тук искам да проявиш целия си талант, ако намерим такъв инструмент. Освен това, сега приехме решение от парите, които остават по остатъчни фондове, да отиват за младежката заетост. Макар че тук, примерно, холандският премиер казва – ние имаме най-добрите резултати не за друго, а защото до 27 години казваме, че не правим никакви социални плащания към лице. Защото то е младо, здраво, право – или да учи, или да работи. Край, за такъв човек. И казва, че нямат проблеми с това.
Разбира се ние не можем това го кажем, но ако намерим такъв инструмент така да ангажираме бизнеса, тогава вече и много въпроси ще бъдат решени със заетостта. И постепенно да накараме хората да бъдат по-инициативни в бизнеса. Да предложим варианти, да предложим такива бизнеси. Като най-важното, най-бързо и реално, което може да се случи, това е енергийната ефективност. Това са жилищата на хората. Да ги убедим, че тези панелни спални, които имат, след някоя друга година вече няма да струват и нула пари. Ако сега започнат да им прилагат тази програма за енергийна ефективност, модернизация, ще им додадат с 30-40 години живот. Е, значи този имот, който имаш сега, след 5 или 10 години ще стане опасен за теб. И ако вместо да си държиш парите в банката, с тази програма, Лили Павлова, която имаме при теб, ако можем, трябва да убедим хората да си направят енергийно ефективни жилища, те всяка година ще печелят повече от лихвите от тези пари.
Просто това трябва да стигне до съзнанието на всяка една домакиня. Мъжете, надали ще се засилим да правим подобно нещо. Но ако до всяка домакиня достигне това, българските семейства така са структурирани, че тези неща се решават от жените, до тях трябва да достигнем с всякакви програми. Ако искате – през фризьорски салони, чрез брошури. Там отиват, там говорят, там най-много си приказват. И когато едната дойде и каже – аз вече плащам с 30% по-малко парно, у нас е топло, едвам работи радиаторът понеже е добре импрегнирано, много съм доволна, другата отиде и каже – чакай сега, защо да не направя и аз така, само тя ли да е доволна – и аз да съм доволна. Тогава ще видите, че ще стане и модерно и самите пък комплекси ще придобият друг вид, защото това автоматично означава отвън замазки, по-свеж, по-красив вид. Това трябва да стигне до населението.
Затова, Дянков, цифрите са такива, защото е подтисната инициативността. Лесен начин за изкарване на пари. С Лили сме платили нивата по 700-800 лева квадратния метър, хайде парите в банката и всеки месец лихвичка – колкото, толкова. И като го питаш на улицата как се чувства, той вика – зле се чувствам, беден съм. А в същото време, ако видите средно статистически, ние сме сигурно на първите места в Европа по брой на собствени жилища, по брой на собствени вили, по брой на собствени моторни превозни средства или каквото и да било. От една страна сме най-бедните, но ако дадем реалните данни – сигурно няма да е така.
И това прави впечатление, между другото – тази спестовност на българите. Явно, че всичките тези пари от нашата работа се акумулират, влизат в населението. Близо един милиард от земеделие. Колко са по Оперативна програма „Транспорт” усвоените пари, реални? Един милиард още от Програма „Транспорт”. По другите програми, Дончев, как е горе-долу?
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Само за 2011 година е над 1,4 милиарда са платени, живи пари. Това е без Програма за развитие на селските райони, само по оперативните програми.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: По селските райони за миналата година са малко над милиард, отделно са субсидиите, те са отделно от тях.
БОЙКО БОРИСОВ: И всичко това е отишло при работещите хора в България, което те, за съжаление, не искат да развиват, свой бизнес, а отиват и го внасят в банките. Но, между другото, тук е и това, че в банките, ние като държава гарантираме 100 хиляди евро влог. С една дума, в най-лошия случай, дори да има повече пари, като му е гарантирано 100 хиляди евро… Така че и тази гаранция, която държавата дава на влоговете, разбирате за какви сериозни пари става въпрос.
С Трайков, с Делян, с Томислав Дончев, с експертите в Министерство на финансите… Това беше и послание, това беше и моето изказване в Брюксел – ето, постижимо е със затягане на колана да се направи фискална дисциплина. На първата, на втората, на третата година дава резултат. Премиер, който има над 3% дефицит, е като накапан там, сиреч, слаб му е финансовият министър, така звучи. Не е модерно вече да си харчещ неправомерно. И затова президентът Барозу зададе новата тема, а тя е младежка заетост и най-вече конкурентоспособност и растеж.
С една дума обобщено, на никой в края на краищата не му пука, когато държавите и народите обеднеят. Ето, видяхте в Бразилия се зараждат какви ли не нови движения, които в края на краищата до какво ще доведат – до нищо. Историята знае какво са предизвиквали революции и всички останали до къде са я докарвали след това – до тежки режими обикновено. Но така или иначе, ако ние не говорим като Европа, ако не подходим градивно към растежа, нищо добро не ни очаква.
С една дума, ние всячески трябва да търсим нови модерни инструменти, с които да привличаме повече и да разкриваме работни места. И затова инвестициите са толкова важни, инвестициите в реалната икономика. Да, данъците са ни добри, но за съжаление около нас, не искам да обидя съседите, но около нас в различни точки непрекъснато има проблеми, което прави инвеститорите в региона страхливи, внимателни и търсят времето, в което ще се поуспокоят нещата.
Аз му казах и на гръцкия премиер – обичаме ви, уважаваме ви, съседи сте ни, но хайде оправяйте се, защото това ни тормози и нас, отразява се и на нашата икономика, отразява се и на нас самите. Така че истински им желаем успех на съседите, за да може да се случи.
Но тук, този анализ, ще видиш, че ще ти даде точно този резултат – потреблението, тези периоди, през които масово това се случваше. След това дойде периодът на новите коли, на скъпите коли, още веднъж там примерно за различни ресурси по време. След това модата на хотелите по морето, след това модата всеки да строи офиси, за определен период. И това сега го няма. Има много офиси, има много хотели. С огромни усилия модата за ветро и соларни паркове успяхме да спрем, защото и там всички – хайде, защото е скъпа енергия, а държавата гарантира да я изкупува.
Така че, докато не създадем нова мода, ново нещо, в което хората да решат да инвестират изгодно, те ще си държат парите на лихва. И това не трябва да ни учудва. Хубаво е, че все пак хората пестят и това означава, че има пари. Публично казваме: Зле сме, бедни сме, но подсъзнателно той си казва – в края на краищата имам някаква маичка, имам нещо, което ме пази, ако се усложни кризата, малко ще изчакам. Българите и за това сме оцелели, защото българинът е много прагматичен и много внимателно стъпва, когато става въпрос за неговите неща.
Приемаме точка 45.

Точка 46
Проект на Решение за отнемане поради отпаднала нужда от областния управител на област София правото на управление върху имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на Центъра за психологически изследвания

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 47
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

НОНА КАРАДЖОВА: Моля да бъде приет на вносител, тъй като на Съвета за развитие, на който разглеждахме проектозакона, направихме уточнения, които бяха приети на Съвета, но в момента не са точно отразени в проектозакона и с Лили се разбрахме на вносител да бъде приет и да изчистим текстовете.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: На вносител.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме го на вносител.

Точка 48
Доклад относно одобряване позицията на Република България по дело С-550/11 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Варна, първо отделение, ХХІV състав по висящо пред него административно дело №1430/2011 г., с ищец ЕТ „ПИГИ – П. ДИМОВА” – Добрич, и ответник – директорът на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Варна, при Централното управление на Националната агенция за приходите

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 48.

От сайта на Министерския съвет – government.bg

Виж тук коментара „Рекордьорът Борисов – как правителството приема по 48 точки на едно заседание

_черновиядец
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.