Какви са промените в банковите закони и дали ще опазят потребителя?

Васил Кендов. Снимка: e-vestnik

Какво реално ще се промени и в каква насока, ако бъдат приети предложенията на бюджетната комисия за промени в банковите закони? Какво е било досега и какво се очаква да бъде?

1. Предложените промени в банковите закони ще важат единствено за нови кредитоискатели. Проблемите на досегашните потребители остават в пълен размер. Това комбинирано със спада в търсенето на кредити предопределя липсата на реален икономически ефект на тези мерки.

2. Към момента в закона е регламентиран така наречения Базов лихвен процент, който се определя едностранно от банката и в последните години при почти всички банки беше вдиган няколкократно. По този начин банките събираха незаконно около 400 милиона лева годишно от своите клиенти, като заделяха далеч по-малки суми за евентуални съдебни разноски за този който заведе дело срещу тях. (Бел. ред. – множество банки бяха осъдени от клиенти, но от май 2010 г. парламентът прие поправка в закона, която разрeши на банките самоволно да определят лихвата и така узакони тази практика).
С новите промени се въвежда формиране на лихвата на база пазарни индикатори EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR, ОЛП на БНБ, индекси на националния статистически институт, както и възможност за комбиниран индекс от изброените. Това ще доведе до 2 проблема:
– Посочените индекси са на исторически ниски нива и могат единствено да растат във времето, а с тях лихвите и вноските по кредитите.
– Дава се възможност банките да използват комбинация от индексите. В тази връзка образуването на лихвите ще бъде отново неясно за кредитоискателя и ще позволи спекулации от страна на банките.
Въпреки всичко, това са промени в правилната посока. Така новите кредитоискатели ще имат лихва образувана на базата на пазарен индекс и няма да зависят от решенията на банките.

3. Всяка банка беше длъжна да обявява в помещенията си лихвите по кредитите и депозитите, а контрольор беше БНБ. С предложените промени остава задължението да се обявяват единствено лихвите по депозитите. Лихвите по евентуален кредит ще научите, само ако ви бъде предоставен единен информационен формуляр по европейски образец. Как ще става това предоставяне не е ясно. Дали преди подаване на молбата за кредит или заедно с нея? Банките ще бъдат задължени да публикуват информация за методиката на образуване на лихвите (вероятно на интернет страниците си), но яснота за клиента ще има само ако банката използва някой от споменатите вече индекси, а не комбинация от тях.
В зависимост какво ще бъде записано в договора, вноската ви по кредита ще се променя с тези индекси ежемесечно, на тримесечие или при определени други условия (примерно промяна на индекса с над 1%).

4. Предложените промени в Закона за потребителския кредит ще засегнат единствено кредитите за покупка на жилище, които преди не бяха включени в обхвата на този закон. Останалите кредити срещу ипотека, но без покупка на жилище, ще останат по старите действащи в момента правила.
Оттук нататък покупките на жилища с кредит ще бъдат много малко, затова тази промяна едва ли ще засегне голям брой бъдещи кредитоискатели. Би трябвало в разпоредбите на този закон да се включат всички останали видове потребителски кредити срещу ипотека, които ползват потребителите.
Често срещан проблем, който остава без отговор, е за поръчителите физически лица по по кредити. Трябва ли те да бъдат включени в обхвата на този закон? Трябва ли например кредитите за бизнес, по които собствениците на фирмите стават поръчители като физически лица, да бъдат включени в обхвата на Закона за потребителския кредит? Към днешна дата тези кредити са изключени, въпреки, че при проблеми с изплащането на кредита, банката предявява претенции към цялото имущество на поръчителя в качеството му на физическо лице. Ако трябва да се регулират напълно взаимоотношенията потребител-банка, то поръчителите физически лица, би трябвало да се ползват от защитата на Закона за потребителския кредит, когато към тях бъде предявена претенция от банката. Сега поръчителят разбира, че има проблем с кредита, чак когато бъде осъден и имуществото и трудовото му възнаграждение са запорирани от частен съдебен изпълнител.

5. Предлага се отпадане на такса за предсрочно погасяване на „ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ”. Така клиентът няма да има спирачка под формата на финансова санкция, ако смени банката с друга (бел. ред. – тоест, вземе кредит от друга банка и изплати задължението към предишната). Това само по себе си е огромна стъпка в правилната посока, която цели да се създадат условия за конкуренция между банките. Към момента тези такси варират от 3% по старите договори до 5% от остатъка по главницата. В голяма част от банките, когато предсрочното погасяване се извършва със собствени средства, такава такса няма. Явно банките намираха като единствената заплаха от предсрочно погасяване на кредита рефинансирането от конкурентна банка.
Това беше и едно от 7-те искания, които имахме към правителството в Асоциацията на потребителите на банкови услуги (виж тук).
– Преди няколко години тази такса за предсрочно погасавяне отпадна и за потребителските кредити по силата на Евро-директива, която доведе до повишаване на таксата при първоначалното отпускане. Тя се покачи от около 1.5% средно се покачи до 2.5% за почти всички банки.
В случая законодателя е предвидил реформа в събираните от банките такси по „жилищни кредити“.

6. Прави се предложение банките да не могат да събират такси за действията си по одобрение и усвояване на кредит. От друга страна обаче се разрешава на банките да събират такси по допълнителни услуги свързани с договора. Към днешна дата таксата за кандидатстване варира от 0 лв. при промоция до 200 лева. А таксата усвояване на кредита е от 1.5% при промоция до над 3 процента от размера на кредита, събирана предварително. Като цяло се оставя възможност на банките да измислят и въведат друг вид такси или такива с други наименования, които да бъдат включени в цената на кредита, но не под формата на лихва. Това ще изключително голям проблем, понеже и към днешна дата няма яснота каква услуга стои зад дадена такса. До момента не съм чул разумно обяснение от който и да е банков служител, какво точно стои зад „такса управление”, например. Ако искате извлечение или някаква справка от банката по време на кредита, заплащате допълнителна такса между 30 и 50 лева. В този смисъл промените просто ще видоизменят таксите, но ще запазят тенденцията те да останат неясни.

7. Предлага се разпоредбите на закона за потребителския кредит да засегнат и бързите кредити, но без да се дава право на кредитоискателя да направи отказ от кредита в 14 дневен срок, кано не плаща неустойка. Това определено ще внесе повече яснота в сегмента „бързи кредити“, както по отношение на лихвите, така и по отношение на контрола и правилата при отпускането им. Не се предвижда таван на лихвите по тези кредити, което макар да изглежда недостатък, е всъщност голямо преимущество, защото по този начин ще се предотврати развитието на лихварството в неконтролируемата му форма.

8. Предвижда се да се предостави възможност на бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ, да могат да избират между два вида договори, ако изпаднат в неплатежоспособност. Първият вариант е да се запази сегашното положение, в което банката може да се удовлетворява от цялото ви останало имущество или работна заплата. Вариант втори – банката да се удовлетвори единствено от ипотекираното жилище.
Не се посочват специфични изисквания към тези договори, което значи, че банките ще предложат изключително неизгодни условия за кредитиране по вторите договори, което да ги обезсмисли. Тази мярка на практика е частична мярка и опит да се замести цялостен закон за фалит на физическите лица. Такъв принцип на взаимоотношения банка-клиент не съществува в никое цивилизовано законодателство и няма да има практически ефект върху кредитоискателите.

9. Отпада задължението на банката да уведоми кредитоискателя при промяна на лихвите или таксите. Към днешна дата имате право да прекратите договора за кредит в 7-дневен срок без наказателни такси, ако има промяна в лихвите. Банката е длъжна да ви уведоми писмено за това и ако не го направи, това повишение е незаконно. В новите промени и след въвеждането на пазарен елемент в образуването на лихвата, банката няма да има задължението да ви известява за промените. Предполага се, че вие можете да ги следите от множество източници. Това ще породи друг проблем – следенето на тези индекси ще трябва да бъде ежедневна работа, за да можете да определите точната си вноска по кредита, защото всеки месец тя може да варира с няколко лева. Тогава в банки като ДСК и Уникредит Булбанк, където наказателната лихва по голяма част от договорите се начислява върху ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА КРЕДИТА, за просрочие от 1 лев, ще платите наказателна лихва от примерно 150 лева.

Изводът,  който може да се направи от тези промени е, че те не решават проблемите на настоящите кредитоискатели и се отнасят само за бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ. Промените не третират бъдещите кредити срещу ипотека, което свива още веднъж обема на регулацията. В резултат на промените кредитоискателите ще бъдат ПО-НЕИНФОРМИРАНИ от преди, а защитата им в съда ще се позовава на едни довод по-малко. Предложените промени няма да доведат до каквито и да е промени в икономиката ни, нито ще повишат по какъвто и да е начин спадащото доверие в банковата система.
Ако все пак промените бъдат гласувани по този начин, бъдещите кредитоискатели ще ползват пазарен индекс в образуването на лихвите, макар да е заложено тяхното сигурно увеличение в следващите няколко години. Ще се въведат множество различни такси, а вноските по кредитите ще варират по-често.
Едно обаче остава сигурно – потребителят ще трябва да обръща повече внимание на личните си финанси и на взаимоотношенията си с банките, коeто ще формира така нужната финансова култура.

Още текстове от автора в неговия блог. и в сайта draftis.com.

Мнения & Ко
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.