Журналисти възобновяват „Граждански форум свободно слово“ + устав на сдружението

Снимка: Шатърсток, журналистика

На 9 септември над 40 журналисти от национални и частни медии се събират в БТА, за да възобновят Сдружение „Свободно слово“. Целите на новото обединение от популярни имена в медиите е да създадат Мрежа за ранно реагиране на проблеми с нарушени права на журналистите, на различните форми на цензура, или на необосновани промени в редакционната и програмна стратегия, които са фактически е вмешателство в работата им.

Както в началото на прехода Сдружение „Свободно слово“ действаше като „ Watch dog“ срещу бруталните уволнения и намеси в медийната среда, така и днес „Кучето-пазач“ се оказва една от най-популярните  форми на натиск и противодействие срещу актуалните фрапантни опити както на държавни ръководители на медии, така и на работодатели и собственици на вестници, радиа, телевизии цели.

Мрежата за бързо реагиране „Свободно слово“ ще повиши сензорите на обществото за задкулисните  прояви на контрол над свободата на изразяване в ущърб на правото на обществото да получава качествена информация. Желанието на 40 –те журналисти  е да учредят оперативна структура, която ще съумее адекватно да опази  независимостта на българските журналисти в една твърде усложнена политическа ситуация. (още за сдружението тук).

1. Аделина Марини
2. Атанас Чобанов
3. Асен Йорданов
4. Борис Митов
5. Велислава Попова
6. Весислава Антонова
7. Владимир Йончев
8. Виктория Стойчева
9.Галина Спасова
10. Георги Папакочев
11. Диана Димитрова
12. Еми Барух
13. Емилия Милчева
14. Жана Николова
15. Зелма Алмалех
16. Златко Енев
17. Ирен Филева
18. Иван Бедров
19. Илия Вълков
20. Капка Тодорова
21. Лора Филева
22.Лили Тодорова
23. Марин Бодаков
24. Митко Новков
25. Орлин Спасов
26. Нели Огнянова
27. Полина Паунова
28. Пролет Велкова
29. Росен Босев
30. Ростислава Генчева
31. Самуил Петканов
32. Силвия Великова
33. Светослав Терзиев
34. Светла Енчева
35. Спас Спасов
36. Спасиана Кирилова
37. Стефан Джамбазов
38. Ралица Ковачева
40. Таня Величкова
41.Юлиана Методиева
42.Ясен Бояджиев
43.Кристина Христова /АЕЖ
44.Ирина Недева /БНР
45.Димитрина Чернева /Портал Култура
46.Тони Николов /Портал Култура

Устав на сдружението „Граждански форум свободно слово“

1. Общи положения

Снимка: Юнивърсити ъф пийс енд конфликт, журналистика

Чл. 1.Сдружението”Граждански Форум Свободно  слово”, наричано по- нататък за краткост “Сдружението” е независима и неполитическа организация с нестопанска цел ,създадена като доброволно гражданско сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел..

Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 2 Сдружението има наименование “Граждански Фарум Свободно слово”. Наименованието се изписва на български език  и може да бъде допълнително изписано на чужд език.

Чл. 3 Седалището на сдружението е в гр.София, ж.к.Сердика”,бл.1,вх.А, етаж 8, ап.22.

Всяко писмено изявление на Сдружението задължително съдържа , наименование, седалище,адрес, данни за регистрацията и БУЛСТАТ номер.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок на учредяване.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  ДЕЙНОСТ /СРЕДСТВА/ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5 Сдружението си поставя за цел да популяризира и защитава конституционното право на свобода на словото, да поддържа ценностите, лежащи в основата на политическите, юридическите и социалните структури на демократичното общество и особено зачитане правата на човека, културата и политическия плурализъм, да работи в тясно сътрудничество с всички сродни организации от неправителствения сектор.

Чл. 6 Задачите на Сдружението са:

1/ Подпомагане развитието на  гражданското общество в Република България;

2/Защита на принципите и идеалите  на свободното слово;

3/ Съдействие и участие в изработването  на реда и правилата гарантиращи  свободата на словото – закони, вътрешни правилници на обществените  медии и др.

Чл. 7 Дейностите, които Сдружението ще осъществява за постигане на целите си и изпълнение на задачите си, са:

Организиране и провеждане на срещи, семинари, консултации и изследвания. Съдействие за установяване на контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина.

Формиране на екипи от експерти в областта на свободата на словото и развитието на свободни и независими медии.

Реализация на печатни издания и аудиовизиални произведения по проблематика, свързана с целите на сдружението и /или популяризирщи целите и дейностите на сдружението.

Чл. 8 Сдружението може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност чрез реализация на консултации, обучителни семинари, изследвания, експертни становища. Осъществяване на издаделска дейност и производство на аудиовизуални продукти, свързани с целите на Сдружението, и/или популяризиращи дейността му.

3.ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 В Сдружението могат да членуват само физически лиза. Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни граждани, които:

1. Са дееспособни и са навършили 18 години;

2. Заявяват, че приемат устава на Сдружението, споделят неговите цели и са готови да съдействуват за тяхното осъществяване;

3. Приемат свободата на словото като висша демократическа ценост, а нейното ограничаване и преследване – като посегателство срещу устоите на гражданското общество и неотклонно се ръководят от това разбиране в професионалното и гражданското си поведение.

Чл. 10 Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание след   запознаване с устава на Сдружението и подаване на писмена молба за членство, съдържаща изявление за приемане на устава.

Общото събрание обсъжда молбите за членство и взема решение с явно гласуване  и с обикновено мнозинство.

Чл. 11 Членовете на Сдружението са длъжни:

1/ да работят  за осъществяването на неговите  цели и да пазят неговото  добро име и чест;

2/ да спазват устава на Сдружението и да се противопоставят и разграничават от всякакви действия и прояви в негова вреда;

3/ да спазват решенията на Общото събрание и на управителните органи.

Чл. 12 Членовете на Сдружението имат право:

1/ да избират  и да бъдат избирани в управителните  органи на Сдружението;

2/ да участвуват  в организираните от Сдружението  прояви и инициативи;

3/ по всяко време да получават информация за дейността на Сдружението;

4/   да предлагат идеи и инициативи, съответствуващи на целите на Сдружението.

Чл. 13   Членовете на Сдружението могат свободно и по съвест да го напускат с писмено предизвестие, отправено поне един месец предварително до УС.

Чл. 14 За нарушение на Устава и злоупотреба с доверието на Сдружението или за системно неизпълнение на членските си задължения, провинилият се член на Сдружението се изключва от него на заседание на Общото събрание с решение прието с обикновено мнозинство.

Чл. 15 Възстановяване на членство в Сдружението не може да стане по рано от една година от деня на изключването. Възстановяването става с решение на ОС прието с обикновено мнозинство

Чл. 16 По решение на ОС на Сдружението на други места в страната могат да се изграждат клонове  /дружества/ при минимален състав от 5 /пет/ души. Клоновете се ръководят от Председател и секретар, избрани за срок от една година с обикновено мнозинство от  Общото събрание на  клона /Дружеството/. Общото събрание на Сдружението решава при всеки отделен случай кои въпроси от дейността му са от компетентността на отделните клонове /дружества/. Дружествата по места приемат решения с явно гласуване с обикновено мнозинство.

4.ОРГАНИ  НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17 Органи на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

А ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18 Общото събрание е върховен орган на Сдружението, който се състои от всички членове на Сдружението.

Общото събрание се свиква на заседание най-малко 2 /два/ пъти годишно по решение на Управителния съвет или по искане на една десета от членовете. В последния случай при отказ на УС да свика ОС в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението  по реда на чл. ЗЮЛНЦ.

Чл. 19 ОС се свиква чрез писмена покана, която се  обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 20 Общите събрания биват редовни и извънредни. Редовните се свикват от УС в края на всяко шестмесечие. Извънредните се свикват от УС по писмено искане на най-малко една десета от членовете на Сдружението.

Чл. 21 Общото събрание може да взема решения, ако на него присъствуват най-малко половината от членовете на сдружението. Ако в оределения ден и час не се се събере нееобходимият брой членове, събранието се отлага с един час и се смята за редовно проведено с участието на присъствуващите членове на Сдружението.

Чл. 22 ОС приема решения с явно гласуване с обикновено мнозинство. За изменение на устава, за прекратяване дейността на Сдружението, за сливането и конфедерирането му с друга обществена организация, е необходимо мнозинство от две-трети от присъствуващите. Всеки член има право на един глас в Общото събрание. Не се допуска гласуване по пълномощие освен с Нотариално заверени пълномощни

Чл. 23 Никой член няма право да гласува  при решение на въпроси свързани с него, негов съпруг, негови низходящи и възходящи роднини, както и роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

Чл. 24 Общото събрание

1/ Приема и изменя Устава и други вътрешни актове на Сдружението, избира и освобождава от длъжност и отговорност членовете на УС, както и определя тяхното възнаграждение, ако е решено да получават такова;

2/ Приема проекто-бюджета за приходите и разходите на Сдружението;

3/ приема отчета на УС;

4/ приема и изключва и освобождава членове;

5/ приема  решения за сливане или конфедериране  с други сродни Сдружения;

6/ взема решения  относно дължимостта и размера  на членския внос или на  имуществените вноски;

7/ отменя решения  на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

8/ взема и други  решения, предвидени в устава  на Сдружението;

9/ взема решение  за прекратяване дейността на  Сдружението.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 25 Управителният съвет на Сдружението се състои от не по-малко от седем души – Председател, Секретар и членове избирани за срок от една година с обикновено мнозинство от Общото събрание. Председателят и секретарят се избират от УС.

Чл. 26 Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

УС може да взема решения, ако на заседанията му  присъствуват повече от полвината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща  участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за назначаване на ликвидатор, разпореждане с имущество на сдружението, за приемане на проект за бюджет и за отчета за дейността – с квалифицирано мнозинство.

Чл. 27 Управителният съвет

1. Осигурява изпълнението  на решенията на ОС;

2. Разпорежда се  с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава и решенията на ОС;

3/ подготвя и внася  в ОС проект за бюджет;

4/ подготвя и внася  в ОС отчет за дейността  на Сдружението;

5/ определя реда  и организира извършването на  дейността на сдружението;

6/ определя адреса на Сдружението;

7/ одобрява планове, програми и отчети за дейността  на сдружението и отделни негови  членове и помощни органи;

8/ взема решения  по всички въпроси, които по  закон или съгласно устава  не спадат в правата на друг  орган.

Чл. 28 Управителният съвет, чиито мандат е изтекъл, продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов УС.

Чл. 29 Председателят на УС има следните права  и задължения:

1/ Представлява Сдружението  пред трети лица;

2/ ръководи  и организира  дейността на УС;

3/ сключва трудови и граждански договори със служители на Сдружението.

Чл. 30 Председателят на УС се подпомага в дейността си от Секретаря на УС.

Секретарят на УС организира практическото изпълнение на решенията на ОС и УС, отговаря за дейността на дружествата /клоновете/ и на щатния персонал на Сдружението, ръководи непосредствената дейност на Сдружението.

Чл. 31 УС разпределя измежду своите членове отделните оперативни функции, права и задължения, свързани с организирането и изпълнението на Решенията на ОС и на УС и осъществяването на цялостната дейност на Сдружението.

5. ИМУЩЕСТВО

Чл. 32 Имуществото на Сдружението се набира, от членски внос, дарения, завещания, приходи от неговото управление, средства по проекти и приходи от допълнителна стопанска дейност.

Чл. 33 Сдружението може да придобива недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху интелектуална собственост, движими вещи, права върху ценни книжа и дялово участие, както и да извършва дейност по подпомагане на своите членове и защита на техните права и интереси.

Чл. 34 Разпореждане с имущество на сдружението на стойност над 10 000 лева се извършва само с решение на ОС.

Чл. 35 УС на Сдружението изготвя всяка година до 10-ти декември проект за бюджет за приходите и разходите и го внася в ОС за приемане.

Текущите разходи се извършват от Председателя и Секретаря на Сдружението.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36 Сдружението има кръгъл печат, носещ неговото наименование.

Чл. 37 Членовете на Сдружението удостоверяват членството си в него с членски карти, подписани от Председателя на УС.

Чл. 38 Освен в предвидените  в този устав случаи, Сдружението  се прекратява и по реда  на ЗЮЛНЦ. При прекратяване на Сдружението, имуществото, останало след покриване на дълговете, се разпределя съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 39  Всякакви промени в настоящия Устав се приемат и

одобряват от Общото събрание на Сдружението.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.