Валентин Хараламбов: Ако се наложи, ще принудим МТел да приеме правилата за преносимост на номерата

Мобиком съществува, има 30 000 абонати и може да се развива, казва временният шеф на Комисията за регулиране на съобщенията

Валентин Хараламбов е зам.-председател на Комисията за регулиране на съобщенията, която контролира работата на трите мобилни телефонни оператора и БТК. Комисията в момента е без председател, защото мандатът на досегашния шеф Геори Александров е изтекъл, а нов не е назначен. МТел оспорва в съда решението на КРС за т. нар. преносимост на номерата – тоест един потребител да може да премине от един мобилен оператор към друг, като запази номера си. Същевременно по новия закон КРС има все по-големи права да регулира цените на мобилните телефонни оператори МТел, Глобул и Вивател, които са най-високи в Европа.


– Г-н Хараламбов, ще мога ли скоро да се преместя с номера си от Мтел към Глобул или Вивател? Мтел се противопостави и дори оспори в съда предложените от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) правила за въвеждане на преносимостта на номерата между мобилните мрежи. Според ангажиментите на България към ЕС това трябваше да стане от 1 янури 2007 г. , другите два оператора деклариха готовността си да въведат процедурата, но Мтел практически блокира въвеждането й?

– Лично аз съм оптимист, че ще има сближаване на позициите на трите основни мобилни оператора. Освен това Комисията за регулиране на съобщенията ще може да упражни правото си по действащия вече Закон за електронните съобщения и да въведе мерките, за които трите предприятия не са се договорили.

– Ще можете ли да принудите МТел да приеме правилата за преносимост на номерата до края на годината?

– Ако се наложи, ще го направим. В момента тече обществено обсъждане на функционалните спецификации, които са приети от комисията. След това КРС ще прегледа забележките – ще приеме едни и ще отхвърли други. Предполагам, че до края на годината е възможно трите предприятия за мобилни мрежи да подпишат процедурата за преносимост на номерата, тоест как на практика ще се осъществява тя. Необходим е още някакъв малък срок за адаптиране на мрежите и за създаване на база данни, така че да се провери дали ще заработи процедурата по прехвърляне на абонат от един мобилен оператор с номера си към друг оператор. Така че преносимостта на номерата ще започне реално през първото полугодие на 2008 г.

– От 2009 г. трябва да има преносимост на номерата и за мрежите на БТК и другите фиксирани телекоми?

– За да не закъснеем, както стана с мобилните номера, започваме от по-рано да работим по създаване на условия и приемане на правилата за преносимост на фиксираните номера. Единственото, което може да ни поречи, е ако БТК не успее да цифровизира 100% мрежата си.

– В момента каква част от мрежата е цифровизирана?

– БТК е изпълнила ангажимента си по сключения приватизационен договор, който за съжаление включва само областните градове.

– Не е ли възможно да се въведе частично преносимостта – за мрежите, които са цифровизирани?

– Може да се премине и към такъв вариант. Но това не е доброто решение. Стремежът ще бъде в 2009 г. към преносимостта на номерата да се включат и предприятията с фиксирани мрежи.

– Досега не сте регулирали пазара на мобилни услуги и оставихте години наред МТел да държи високи цени на услугите. Законът за съобщенията не изискваше такава регулация, но влезлия в средата на годината в сила Закон за електронните съобщения вече ви дава право да регулирате цените на мобилните услуги?

– Точно затова ще правим анализ на пазарите в сектора и ако се наложи – ще се намесваме. Европейската комисия ни насочи да заимстваме опита на унгарския регулатор, който вече на два пъти е правил такива анализи на 18 пазара на съобщителни услуги. Нормално е в рамките на година, година и половина да се разгледа един пазар. Но ние ще направим всичко възможно да свършим бързо анализите за най-важните пазари. Един от първите вероятно ще бъде пазарът на взаимно свързване на фиксирани към мобилни мрежи.

– А къде се намира България по отношение на цените на мобилни услуги?

– Операторите на мобилни услуги формират свободно цените и ги предоставят за сведение в КРС. Навлизането на нов играч на пазара – Вивател – доведе до чувствително намаление на крайните потребителски цени на мобилните услуги и до можество агресивно проведени промоции. Но чувствителното намаление на потребителските цени зависи от цените на взаимно свързване, особено за терминиране на трафик в мрежите на мобилните оператори от фиксираните мрежи на БТК и другите алтернативни телекоми.

– И какви са тези цени у нас в сравнение с другите държави в ЕС?

– Работна група “Мобилни пазари” на IRG (Групата на независимите регулатори) е направила изследване за страните членки на ЕС, като е отчела броя на потребителите и цените за всеки мобилен оператор. Анализът показва, че по-голямата част от операторите (б. р. – в Европа) прилагат единни ставки, независимо от вида на мрежата – фиксирана или мобилна – при изходящи повиквания. Изключение правят България, Португалия, Полша и Словения. При това България е страната с най-високи средни цени за терминиране от фиксирани към мобилни мрежи. Тоест мобилните оператори у нас искат най-висока цена на едро за трафика към тяхната мрежа.

– Бихте ли обяснили по-ясно?

– Когато абонат на фиксиран оператор набере абонат на мобилен оператор, цената за взаимно свързване е по-висока. (б. р. – виж справка за тарифите в карето)


– Добре нека да го обясним с пример. Вивател е мобилен оператор, компания на БТК. Това означава, че Вивател би могъл да не изисква голяма цена за терминиране на трафик от фиксираната мрежа на БТК към неговата мобилна мрежа и аз да говоря евтино от моя домашен телефон с мобилната мрежа на Вивател?

– Може. Но Вивател поддържа висока цена, както МТел и Глобул, защото не се регулират цените. И печели от клиентите. Но по-точният пример е Мобилтел – БТК и Глобул – БТК. Разплащането на БТК – Мобилтел е на цена 38 ст. на минута (б. р. – не става дума за потребителските тарифи, които са дадени в карето, а за разплащане между двата оператора). Високата цената за взаимно свързване от фиксиран към мобилен потребител кара потребителите да предпочитат да говорят повече в мобилните мрежи и по този начин да елиминират БТК и алтернативните оператори като Кейбълтел, Евроком.

– Техните абонати на същата висока цена ли говорят с мобилните мрежи?

– На същата цена. Това налага приоритетно КРС да регулира тези цени, защото от 1996 г. те не са променяни. След като се направи анализ на пазара, ще изискаме цените за терминиране на трафик да се приведат в съответствие с цените в останалите европейски държави – като в Австрия, Германия или Словакия. Възможно е дори да не се изчаква анализът на пазара и да започне по-плавен преход, на стъпки, за постигане на нормална цена каквато е в горните страни.

– И това ще стане?

– В средата на 2008 г. или началото на 2009 г.

– И как ще се отрази промяната на цената за терминиране на трафик върху крайните, потребителските цени?

– Естествено в посока намаление на крайните цени.

– Къде се намират българските крайни цени?

– В резултат на много промоции, на влизането на трети мобилен оператор, крайните цени като пакетите услуги са намалени. Но не са още достигнати ниските нива, каквито има в част от европейските държави. Затова трябва да се пипнат и цените за взаимно свързване на мобилни с фиксирани мрежи. Крайните потребителски цени на мобилните услуги зависят както от ценовите стратегии на самите компании, така и от споразуменията за взаимно свързване с фиксираната мрежа на БТК, на алтернативните фиксирани оператори и между мобилните оператори. Миналата година КРС направи обществено допитване за намаляване на цените за терминиране на фиксирани към мобилни оператори и обратното. С оглед насърчаване на конкуренцията, както и в защита интересите на крайните потребители, бяха обсъдени различни варианти за намаляване на цените. Ако се спазеше принципът на равнопоставеност, цените за терминиране на трафик биха намалели с 34% в часовете на силен трафик и с 48% в часовете на слаб трафик. Операторите представиха своите становища по този проблем, водиха се дълги преговори, но липсата на законова основа не доведе до реален резултат.

Цени за обаждане от стационарен телефон на БТК към мобилни телефони
Към Мтел и Глобул Към Вивател
66 ст. на минута между 7.00 и 21.00 ч.(силен трафик)
57 ст. на минута между 21.00 и 7.00 ч.(слаб трафик)
49 ст. на минута между 7.00 и 21.00 ч. (силен трафик)
36 ст. на минута между 21.00 и 7.00 ч. (слаб трафик)
Горните цени са за най-разпространените абонаментни планове „Сити“ и „У дома“. За абонаментни планове „Минимум“ (7,80 лв. на месец) и „Ограничен“ (3,70 лв. на месец за социално слаби) цените са:
Към МТел и Глобул 2,04-2,58/1,77-2,19 лв. при силен/слаб трафик към Вивател 1,52-1,88/1,11-1,37 лв.
Дори най-ниските цени са по-високи отколкото обаждане към Германия или други европейски страни. Цените са по-високи и от тарифите за обаждане от стационарен към мобилен в европейските страни.

– Как ще коментирате наблюдаваната интеграция между фиксираните, мобилните и другите телекомуникационни услуги?

– Интеграцията е нормално явление . Тя се получава на базата на новите технологии. Съвременните технологии, нова генерация мрежи дават възможност за интегриране на различните видове услуги. Например дава се фиксиран номер за град София да се ползва от Лондон. Друг е въпросът дали е редно това.

– Защо?

– Защото се ползва фиксиран номер, мобилна мрежа и минаване на трафика през Интернет. По този начин операторът, който предлага тази услуга, ползвайки транзитиране по други мрежи не им плаща за услугите, а плаща само градски разговор. Но има и положителни страни за потребителите на такива интегрирани услуги.

– В последния месец и трите мобилни оператори предложиха пакетна услуга, при която говоренето от тяхната мобилна мрежа към домашен телефон в тяхната фиксирана мрежа е безплатно?

– По този начин се извършва едно кросубсидиране на мрежите. Защото на Мтел и Глобул са им по-слаби фиксираните мрежи, а по-силни мобилните (б. р. – тоест има по-малко обаждания към фиксирани мрежи).

– А за БТК и Вивател е обратното?

– Да. Това дава възможност на операторите в рамките на техните мрежи да привличат повече потребители. Те отиват там, където цените са по-ниски и услугата е по-качествена.

Какво е WiMax – технология Безжична широколентова мрежа за мобилни телефонни услуги и интернет връзки, която представя голям спектър услуги, вкл. телекс, видео-сигнал, системи за сигурност. Чрез безжична връзка може да се осигуряват разговори и Интернет с капацитет до 40 Mbps на разстояние 3-10 км само на един канал. Поради по-ниски разходи за изграждане и експлоатация, технологията дава възможност за по-евтини мобилни разговори и Интернет.
Лиценз за WiMax – технология в България имат: МТел – изгражда мрежа от окт. 2006 Некском България – изгражда мрежа от януар. 2007 Макс Телеком – изгражда мрежа от януар. 2007 Транс Телеком – изгражда мрежа от март 2007

– На кой от трите мобилни оператори цените са най-приемливи, най-добри?

– Аз мисля, че всеки един от операторите в борбата с за завладяване на пазарен дял предлага все по-добри и по-нови услуги. Ако се появи четвърти мобилен оператор или операторите, които имат лицензия за WiMax – технология, стъпят по-сериозно на пазара, ще стане още по-интересно.

– И как се развиват операторите на тази технология?
– Още им е трудно да пробият във връзка с уточняване на крайните устройства, цените им, изграждането на самата мрежа. Но това е една перспективна технология, която доста сериозно ще опонира на GSM и UMTS технологиите.

– Кой от операторите, които получиха лиценз се развива най-добре?

– И трите оператора – Транстелеком, Макстелеком и Некском – са си намерили своя ниша и решения.

– Там, където няма БТК и в отдалечените села ли е най-удобна тази технология?

– В слабо населените места… Но там може да се въведе и още една нова технология – CDMA.

– Нали преди няколко години Мобиком щеше да я въвежда? Той дори направи изпробване на мрежата в София?

– Имам за вас новина – Мобиком спечели делото срещу Комисията за регулиране на съобщенията в съда и вече може да въведе тази технология.

– Бихте ли припомнили, какво се случи тогава. Защо се отказаха от технологията?

– Защото КРС имаше друга политика в областта на честотния спектър от 450 мегахерца. Въпрос на време е да се изпълни съдебното решение и в такива слабонаселени места ще се използва и WiMax технологията и CDMA технологията.

– Но за Мобиком напоследък нищо не се говори. Има ли още такава компания ?

– Съществува и има 30 000 клиента, което никак не е малко. Ние ги наблюдаваме усилено.

– Те имаха най-добро покритие и цена?

– Трудно ми е да кажа в момента дали са с най-доброто покритие, тъй като по всяка вероятност БТК използва голяма част от техния честотен ресурс за пренос за другите си мрежи (б. р. – за Вивател). Но Мобиком съществува и има лицензия, която е валидна до 2013 г.

– В какви други случаи КРС ще се намесва в пазарите? Как контролирате спазването на изискването за намалени цени на роуминга в рамките на ЕС и за цените на SMS и MMS?

– Нямаме информация в комисията, нито оплаквания от потребители, че имат проблеми от МТел, Глобул и Вивател по отошение на европейските изисквания за ограничение цените на роуминга и по отношение на услугите SMS и MMS. Затова не е належащо КРС да взима конкретни решения и да осъществява натиск върху мобилните оператори. Но, ако получим такъв сигнал, със сигурност ще наложим спазване на европейския регламент.

Какво е UMTS и HSDPA технологии, и 3G мрежа Технологии, които са включени в по-новите мобилни телефони и позволяват не само разговор, а и видеовръзка чрез мобилния телефон, също и няколко пъти по-бързо сваляне на информация, снимки и др. За целта е изградена т. нар. 3G мрежа, каквато имат и трите мобилни оператора, но засега покрива по-големите градове, а не цялата страна. (Досегашната мрежа се нарича още 2G).

– За какво най-често се оплакват потребителите в Комисията?

– Жалбите са различни. Най-често са за неизпълнение на дадена услуга или за неспазване на Общите условия за работа с потребителите от даден оператор. Имаме сигнали за закъснение на фактурите, жалби за некоректно съставяне на цената за услугата. Ние ги проверяваме и ако има нарушение, налагаме санкции.

– И какво показват проверките ви ?

– Част от жалбите за телефонни сметки са предизвикани от грешки при съставянето им. В други случаи – служителите на дадена компания не са дали необходимите разяснения на потребителите – от кога започва дадена промоция или как се извършва самото ценообразуване. Срещат се и други неясноти, свързани с обслужването на клиентите.

– Какво бихте посъветвали потребителите?

– Да ползват сайтовете на Комисията, да се информират за правата си и да сигнализират в КРС при нередности в телекомуникационния и в пощенския пазар и електронния подпис, които също наблюдаваме.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.