Румъния е против удължаване живота на АЕЦ „Козлодуй”, България крие писма на техни министри

Едно от писмата, от румънския министър на околната среда, водата и горите.

Две писма на румънски министри и на екологически организации срещу удължаването на живота на АЕЦ „Козлодуй” без екологична оценка, и против ново хранилище за радиоактивни отпадъци в централата, са скрити от българското министерство на околната среда през 2014, 2015 г. и 2016 г. Международни спогодби и конвенции са нарушени при взимането на решение за удължаване на живота на двата блока и България може да пострада  от това. Какви точно са нарушенията?

В няколко европейски страни предстоят политически решения да се удължи срокът на експлоатация на ядрени реактори. Освен че гарантират електрическия баланс на страните за 10-30 години обаче, сложните технически процедури по удължаване на реакторите означават също:

1) повишен риск от голяма ядрена авария или инцидент (включително терористичен акт);
2) по-продължително във времето, а в някои случаи и по-голямо дозово натоварване за населението, живеещо в близост до атомните централи, свързано с по-висока заболеваемост;
3) произвеждане на повече радиоактивни ядрени отпадъци;
4) по-високи цени на електричеството за потребителите поради повишените изисквания към сигурността на атомните централи след Фукушима и корупцията в ядрения сектор;
5) забавяне на прехода към реална енергийна независимост на човешките общности, а именно практиката всеки сам (домакинство, община и бизнес) да произвежда и разпределя електричеството, което използва.

За първите три последствия има две международни конвенции – Конвенцията от Орхус и Конвенцията от Еспоо. Когато става въпрос за хора, живеещи в страни с ядрени мощности или в съседни на тях страни, от тези две конвенции зависи техният живот и здраве.

В края на март в Европейския парламент в Брюксел се проведе кръгла маса на тема “Обществено участие в ядрения сектор: конвенциите от Орхус и Еспоо“. Пред евродепутати и колеги от неправителствения сектор споделих за съдебните битки, които Петър Пенчев, Дончо Иванов, аз и други колеги водим в България срещу постоянните нарушения от страна на АЕЦ „Козлодуй“ и институциите ни при проектите в ядрената енергетика. В трите дела – за некачествената Оценка за въздействие върху околната среда ( ОВОС) за блок 7, срещу решението за удължаване работата на блокове 5 и 6 без ОВОС, и срещу ОВОС за Национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци безвъзмездно ни помага адвокат Александър Кашъмов.

Проектът за удължаване на работата на реактори 5 и 6 нарушава международното законодателство.
Конвенцията от Орхус, ратифицирана от България през 2003 г., защитава правото на „всеки човек от сегашните и бъдещите поколения“ да живее в здравословна среда. Тя задължава всяка страна да гарантира правото на достъп до информация, участие на обществеността във взимането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

Строежът на АЕЦ Козлодуй
Момент от строежа на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, 1985 г. Снимка: Иван Григоров

Според конвенцията от Еспоо, ратифицирана от България през 1995 г.,  всяка страна предприема законодателни, административни или други мерки за дейности, които могат да предизвикват значителни трансгранични въздействия. Това става с процедура за оценка на въздействието върху околната среда и участието на засегнатата общественост във всеки етап.

Международното законодателство, засягащо ядрени проекти включва още Конвенция за ядрена безопасност, приета на 17 юни 1994 г. от Международната агенция за атомна енергия и Протокол на Икономическата комисия за Европа на ООН за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспоо).
Конвенцията за ядрена безопасност изисква създаване и поддържане на ефективни средства за защита в ядрени инсталации от потенциална радиационна опасност с цел защита на отделните лица, обществото и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения от такива съоръжения. Протоколът за стратегическа екологична оценка изисква страните да се уведомят и започнат консултации помежду си при вероятност за значително трансгранично въздействие върху околната среда. Предвижда още широко публично участие при вземането на управленски решения, както и ранно консултиране с органите на околната среда и здравето.

Решение за разширяване на експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“

На 25 юли 2014 г. министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Атанасов подписа решението си, че не е необходимо да се прави оценка на екологичното въздействие на проекта „Разширяване на експлоатацията на Пети и Шести блокове в АЕЦ „Козлодуй „.

Решението е в разрез с националното и международното законодателство. Първо, има нарушение на Закона за опазване на околната среда и на три наредби – за оценка на въздействието върху околната среда, за оценка на съвместимостта на плановете, за осигуряване безопасността на отработеното ядрено гориво, също и на програмите, проектите и инвестиционните предложения с предмета и предназначението на защитените територии.

Не са изяснени изцяло и не са обсъждани въпроси за опазването на околната среда и за защитата на здравето, предотвратяването и намаляването на замърсяването, опазването на биологичното разнообразие, трансграничните въздействия. В решението липсва позоваване на подробния анализ на радиологичното въздействие върху Република Румъния. Не се съобщава, че Дунав преминава през други обществени зони, за да се обсъди възможното радиационно замърсяване в други европейски страни. Компетентният орган МОСВ не е извършил обосновано и задълбочено проучване на информацията за разширяването на блокове 5 и 6. Констатациите в решението много директно отговарят на критериите на възложителя АЕЦ „Козлодуй“, което говори, че министерството услужливо натъкмява текста на решението според нуждите на възложителя.

Обявяването на етапите за инвестиционното предложение се извършва централизирано, а не във всяка община с нейните специфики. Има писма от кметове, в които се казва, че процедурата се изпълнява, но няма доказателства за това – няма протоколи, номера и списъци с посетители, няма писмени позиции. Община Козлодуй не е получила многократно поискана информация относно разширяването на двата реактора и програмата за по-нататъшна дейност на АЕЦ „Козлодуй“.

Дотук имаме няколко нарушения на Орхуската конвенция. В следващ текст ще разкажа за едно от най-бруталните нарушения на конвенцията, относно достъпа до правосъдие – наемането от АЕЦ „Козлодуй“ на външни адвокати, на които залага огромни хонорари, за да откаже гражданите да търсят правата си по съдебен път.

Двете писма от Румъния бутнати в чекмеджето

На кръглата маса в Брюксел стана ясно, че България е извършила най-сериозните нарушения и на Конвенцията от Еспоо. Две писма от двама румънски министри са били скрити от МОСВ в хода на делото в съда срещу предложението за разширяване на двата реактора без Оценка за въздействие на околната среда. За това свидетелства кореспонденция от януари 2017 г., на която съм адресат, от осем румънски екоорганизации, в това число и от генералния секретар на Румънската партия на Зелените, към министър Ивелина Василева, както и самите писма от румънските министри. В писмата им от 14.07.2014 и 30.07.2015 румънските министри изискват от МОСВ да им се изпрати копие от пълна процедура по ОВОС на предложението за удължаване работата на двата реактора.

Още писмото на румънската страна, получено в МОСВ на 26.05.2014 г., завършва императивно – стр. 103 от папката по адм. д. 11606/2014 г.: “В това отношение моля, бъдете любезни и ни изпратете при първа възможност в удобно за Вас време Доклада за оценка на въздействието върху околната среда”. Писмото с  исканията на Румъния по Конвенцията от Еспоо (№ 1320/А.К./14.07.2014 г.), в което най-категорично отново се заявява искането за пълната процедура по ОВОС, е бутнато някъде в министерството. Това писмо завършва със следното: “изпълнението на пълната процедура по ОВОС не може да бъде изключено”. То е пренебрегнато от МОСВ. В министерството подпечатват писмото с входящ номер на 28.07.2014 г., три дни след вземането на решението да не се извършва пълна ОВОС.
Писмото от 30.07.2015 г. също е скрито пред съда от МОСВ. То преповтаря категоричните искания от горното писмо от 14.07.2014 г. Критичните въпроси относно техническите подробности за проекта от румънската страна, на каквито тя има право според Конвенцията от Еспоо, така и не са получили отговор от българските власти.

Крият, че ще се повишава проектната мощност до 104%

Миналата година внесохме в съда новополучени документи от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), които доказват неистинност на заключения на съда. От текста на инвестиционното предложение на АЕЦ „Козлодуй, ясно се вижда заявеното повишаване на проектната мощност до 104%.  Според Закона за безопасно използване на ядрената енергия, цитиран от АЯР, повишаването на проектната мощност до 104% представлява ново обстоятелство от съществено значение за ядрената безопасност и радиационна защита.

Председателят на АЯР отговаря с Решение по Закона за достъп до  обществена информация:
„По отношение на дейността – работа на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” при увеличена мощност се отнасят характеристиките:
– извършване на промени, водещи до изменение на конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядреното съоръжение;
– извършване на промени, водещи до изменение на пределите и условия за експлоатация на ядрено съоръжение, на основата на които е издадена лицензията за експлоатация;
…“
Това становище на АЯР прави неистинни писмените становища на Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по околна среда, с които те съгласуват да не се провежда пълна процедура по ОВОС, защото не се предвиждали промени в основното оборудване и технологичните схеми.
От проведена пълна процедура по ОВОС за руската АЕЦ  „Балаково” (в която работят същите реактори) става известно, че след увеличаване на мощността дозовото натоварване на населението ще се увеличи с около 12%. Точно заради този риск за човешкото здраве – канцерогенен ефект, в Русия правят публична оценка по ОВОС. В европейска България обаче се отказва информираност на гражданите и българският съд осъжда търсенето от гражданите на достъп до правосъдие!

Ядрената енергетика като заробване и смъртност

Второто от трите дела срещу нарушенията при ядрените проекти в България, е срещу ОВОС на Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Нарушенията по този проект са цяла отделна тема, за която ще пиша по-късно.
Третото дело, което водим, по което жалбоподател съм и аз като гражданин и експерт по публична комуникация при рискове и кризи, е срещу некачествения и манипулативен доклад по ОВОС на проекта за Седми блок в АЕЦ „Козлодуй“. Следващото заседание на ВАС по това дело е на 10 май. В този случай се очертава служебна победа поради фалита на „Уестингхаус”, компанията с която беше договарян ядрения реактор. Но  оборудването за АЕЦ „Белене“ вече пристигна на българска земя. По вътрешна информация на Зелените, първият реактор вече е разположен на площадка „Белене“. Оттук нататък, от разума сред българските политици и от силата на гражданското общество зависи дали ще се заробим за още няколко десетилетия с рискове за здравето и живота си, с плащане на скъпа електроенергия, с хилядолетни радиоактивни отпадъци, за надзираването на които ще плащат много поколения в бъдещето. Или ще изберем да продадем реакторите възможно по-далеч от страната ни и от Европа. И ще потърсим развитие чрез безопасна, чиста и свободна енергетика с реална енергийна независимост.

И община Крайова против хранилище в АЕЦ „Козлодуй“

На общественото обсъждане по проекта за хранилището за радиоактивните отпадъци в Козлодуй през юли 2016 г., кметицата на съседната на България Община Крайова Лиа Олгуца Василеску, обяви, че тя, заедно с единодушно решение на Общинския съвет, са твърдо против по-нататъшното разширяване на дейността на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“, в това число и продължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”. Причината е: „наблюдаваните увеличавания на злокачествените заболявания сред населението на общината, особено сред децата на преселниците в гр. Крайова, дошли от крайдунавските населени места в околността срещу гр. Козлодуй“. Признание за този факт се съдържа в първия Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение “Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ-Козлодуй”, в частта за смъртността в съседната на север област Долж, Румъния: “Най-честа е смъртността поради болести на кръвообращението, следват неоплазмите…”.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.