Униформа за горски на цената на костюм от „Boss”. Търгове за милиони с един участник, а прокурорите…

(Продължение – виж тук първа част)

Илюстрация: Бизнес инсайдър

В края на ноември 2015 г. на „Аполо“ ООД е възложена нова обществена поръчка за „Изработка  и доставка на униформено представително теренно облекло“, на служителите в държавните горски стопанства. Този път на сума 25 800 000 лв. без ДДС. Веднъж Министерство на земеделието чрез държавните си горски стопанства, само две години преди това е дало 10 980 000 лв. за същото, същата фирма им е продала дрехи с цени на костюми от мол (виж първата част). И сега – нова поръчка за над 25 млн. лева.

Общият брой на горските работници е 2464 мъже и 1291 жени – общо 3755 (по сведения на отделните горски предприятия, които не са отречени от Министерството на земеделието и храните).
Тоест, според тази поръчка, всеки служител ще получи работно облекло за по 6870,88 лв. без ДДС!
И на този търг е било пуснато „ситото“ на предварителните условия, за да бъдат пресети „излишните“ чрез съответните параметри по изискванията спрямо кандидатите за изпълнение на поръчката.
Общата сума за двете поръчки от 2013 и 2015 г. е 36,8 милиона лв. без ДДС, а от бюджета са платени 44 140 594,80 лв. с ДДС (Бел. ред. – сумата по ДДС отива във фирмата, която трябва да я плати на данъчните, но като си приспадне ДДС-то по разходните фактури).
От тази гигантска сума излиза, че на всеки служител са требвани за облекло по 11 755,15 лв. за период от 2 години. Единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет лева словом!

И ако при предишната „поръчка“ идеше реч за обувки на цената на „Маноло Бланик“, то по всяка вероятност сега цените на облеклото могат да се конкурират с тези на Boss, Prada или Valentino.
Както стана ясно дотук, тортата за Веска и Никола Цветанови от „Аполо” е грамадна. И все пак, отгоре й трябва да има и черешка…
Черешката на тортата е „спечелената“ на 02. 11. 2015 г. обществена поръчка с възложител – разпоредител отново с държавни пари – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и е за доставка на униформено облекло и обувки за нейните служители, на обща сума 1 493 100 лв. без ДДС, или с други думи от държавния бюджет по сметката на „Аполо“ ООД заминават още 1 791 720 лв. (с ДДС). И най-важното: броят на участвалите в тръжната процедура е … един! ЕДИН!

Ето как се играе на „тото 1/1“!

Целият този комплекс от комбинации се осъществява въпреки, че още на 20 юни 2013 г., по време на регионална конференция за прозрачност в управлението на обществените поръчки, организирана от посолството на Съединените щати у нас, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви: „Не е нормално в държава членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори да печелят обществени поръчки“. И по-нататък: „На това трябва да кажем стоп!“ Но в кръга „Аполо“ ООД са отишли общо 79 225 687 лв. от държавата. „Стоп” ли?

Асоциацията за борба против корупцията в България протестира решението на Софийска градска прокуратура (СГП) за прекратяване на досъдебното производство. Вследствие на това Апелативна прокуратура – София върна на СГП преписка № 4400/2014 г. с указания за извършване на съответно разследване. Същевременно А. Б. К. Б. подаде две искания на основание на Закона за достъп до обществена информация. Целта на беше да се разберат декларираните пред митническите власти цени, по които са внесени стоки и артикули, доставени на горските, на МВР и др. от „Аполо“ ООД. Като се сравни тази информация с цените, по които държавата е платила на фирмата на Веска и Никола Цветанови за поръчките, може лесно да бъде изчислена нормата на печалба. И оттам да бъде направено заключение дали има престъпление по чл. 220, ал. 1 от Наказателния кодекс: „Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието, се наказва с лишаване от свобода до пет години. Според ал. 2 на чл. 220: „В особено тежки случаи наказанието е от една до десет години лишаване от свобода, като съдът постановява и лишаване от права…“.

В своята 17-годишна дейност за противодействие на корупцията А. Б. К. Б. използва най-добрите чуждестранни практики и научни подходи, както и собствени разработки.
Този подход беше приложен и спрямо тръжната процедура за униформени облекла за служителите на държавните горски стопанства, проведена през 2013 г . и спечелена от „Аполо“ ООД, на стойност 10,9 милиона лв. без ДДС.
Същият подход беше приложен и спрямо тръжната процедура от 2015 г. на същите възложители и спечелен пак от „Аполо” ООД, този път на стойност 25,8 милиона лв. без ДДС. Като участникът в търга е един – „Аполо“ ООД. Разследването за тръжна процедура също беше присъединено към преписката в прокуратурата.
А. Б. К. Б. направи

анализ на всичките 26 търга,

спечелени от „Аполо“ ООД от 2007 г. до 2015 г. на обща сума   66 млн. лв. без ДДС, 79,2 млн. лв. с ДДС. Направеният анализ е с оглед и на методиката, изложена в монографията на проф. Робърт Клитгард „Контролиране на корупцията“, издадена у нас през 2008 г. със съдействието на посолството на Съединените щати в България. В нея са изложени индикаторите за наличие на незаконни комисионни и тайни споразумения при провеждането на тръжни процедури.
Съгласно т. А, 3а: „Един и същ доставчик печели определен вид търгове“
А, 3б: „Повтарящ се модел в различните региони или в различните правителствени агенции“. От това следва, че са установени индикатори за възможни тайни споразумения при 26-те поръчки, възложени на „Аполо“ ООД в тук приложения списък.
За наличие на тайни споразумения при горепосочените поръчки е индикаторът т. А, 4: „Информация за офериране на цени, по-високи от пазарните“.
Съгласно т. Б, 1: „Голяма поръчка“ и т. Б, 2: „Малко участници в търга“, следва, че са установени индикатори за възможности за скрити комисионни при 26-те поръчки, възложени на „Аполо“ ООД според тук приложения списък. Също за възможност за скрити комисионни свидетелства индикаторът т. Б, 3а: „Някой от служителите има право да възложи поръчка и без конкурентна тръжна процедура“, като се има предвид, че при повечето поръчки, възложени на „Аполо“ ООД, тази фирма е единственият кандидат за поръчката.
Съгласно т. В, 1: „Голяма поръчка“, и т. В, 2: „Малко участници в търга“, следва, че са установени индикатори за вероятно наличие на скрити комисионни при 26-те поръчки, възложени на „Аполо“ ООД според тук приложения списък.

Илюстрация: Глобал рисърч

Както е посочено в гореописаната монография, американското правителство използва автоматизиран одит, чийто компютърен модел почива на използването на горепосочените индикатори, като посредством този анализ биват разкрити тайни споразумения при провеждането на търговете.
В разговор с Елеонора Николова, и. д. директор на БОРКОР, тя ме информира, че никое ведомство в България, включително и БОРКОР, не използва подобни компютърни програми за възпрепятстване и откриване на корупционни практики и източване на държавния бюджет.
Освен споменатото наличие според методиката на индикатори за тайни споразумения, за възможности за скрити комисионни, има и други обезпокоителни обстоятелства.

МВР възлага в един и същи ден

– 28. 12. 2011 г. 4 поръчки с изпълнител „Аполо“ ООД, на обща сума 17,7 милиона лв. без ДДС, 21,2 милиона лв. с ДДС.
При много от тръжните процедури, при които изпълнението на поръчките е възложено на „Аполо“ ООД, фирмата е единствен участник в търга.

При съмнения, че съществуват тайни договорки за разпределяне на пари от държавния бюджет чрез завишаване на цените, е нужен задълбочен анализ на ценообразуването на всички артикули в поръчките, възложени на „Аполо“ ООД. Напълно е възможно да се определи разликата между себестойността и цената, по която държавните фирми са заплатили изпълнението на 26-те поръчки на „Аполо“ ООД. Така може да се направи категорично заключение дали е налице престъпление по чл. 220, ал. 2 от Наказателния кодекс.

С постановление от 29. 03. 2017 г. по пр. преписка 4400/2014 г. на прокурорката М. Димитрова от Софийска градска прокуратура и от Специализираното междуведомствено звено за разследване на корупция, беше отказано да бъде образувано наказателно производство. Но вътре черно на бяло е признато, че следствените органи не са си свършили работата, понеже „Въпросите, отправени до Интерпол Анкара не попадали в контекста на полицейското сътрудничество, поради което за удовлетворяването им е необходима молба за международна правна помощ, която да бъде изпратена по дипломатическите канали до съответните турски власти“. Което не е направено и изходната цена на 5449 чифта обувки, доставени от „Аполо“ ООД за по 275 лв. чифта. Доставната цена от турския производител става „неизвестна“ за разследващите органи. Което е много удобно за тях, като по този начин „не могат“ да установят наличие на престъпление по чл. 220 от НК. А защо не са поискали от Дирекция „Митници“ сведение за цените, които „Аполо“ ООД е декларирала при вноса на тези 5449 чифта обувки? За това изрично настоя А. Б. К. Б. в своето възражение до Софийската апелативна прокуратура. Ясно, че по този канал може да бъде установена огромната разлика между покупната и продажната цена на обувките. Разликата е надута, за да бъде обогатен „кръгът „Аполо“ ООД“, изцяло във вреда на българския суверен.

Асоциацията за борба против корупцията в България отправи предложение предложение до главния прокурор, той или друг опитен висш служител да се включва в работата по делата. Този подход да бъде приложен спрямо прокурорската преписка за тръжните процедури, за които А. Б. К. Б. е подало сигнал. Поради огромния финансов обем на възложените поръчки, така и поради мухлясалите срокове от 2014 г. досега за разследването на сигнала. Но – уви! – предложението не получи одобрението на главния прокурор. Напълно скандално обстоятелство, на фона на повдигнатото обвинение срещу бившия министър на отбраната Николай Ненчев, за ощетяване на държавата с 320 000 лв. при възлагане на обществена поръчка за униформено облекло.

А. Б. К. Б. спечели на първа инстанция пред Благоевградския административен съд делото за достъп до информация относно тръжните процедури през 2013 г. и 2015 г., чрез които „Аполо“ ООД получава поръчките за облекла на горските служители. Но решението беше обжалвано (защо ли, ако няма нещо много гнило?). Софийският градски административен съд излезе с решение, благоприятно за Агенция „Митници“ да не разкрие декларираните от „Аполо“ ООД цени на внесените артикули и материали по 4-те тръжни процедури на МВР за работно облекло, възложени на фирмата „Аполо” ООД на Веска и Никола Цветанови. А. Б. К. Б. обжалва решението, като оспорва аргумента в него, че „не е налице надделяващ обществен интерес” над отказа на „Аполо“ ООД тази информация да бъде разкрита.

Де факто прокуратурата засега (!) приема, факта, че от 2007 г. до 2015 г. на „Аполо“ ООД са възложени общо 26 обществени поръчки с общ финансов обем 66 милиона лв. без ДДС, тоест 79,2 милиона лв. с ДДС, в повечето случаи само при един участник, подал оферта. И в това няма нищо съмнително, което да послужи за изчерпателно разследване? Или става дума за

несръчно прикриване ощетяването на българския народ

в огромни размери. Ето защо А. Б. К. Б. подготвя възражение срещу отказа за образуване на досъдебно производство по двете поръчки, възложени на „Аполо“ ООД, за да екипира (уж!) горските работници за модни дефилета из шубраците…
На 30. 09. 2016 г. с писмо до Министерския съвет беше информиран и Бойко Борисов за четирите поръчки на МВР, за които се оказа абонирано отново „Аполо“ ООД. Не последва спиране на изпълнението им. Би било невероятно и да се случи – нали са одобрени от „строителя“ на ГЕРБ Цветан Цветанов, в качеството му на министър на вътрешните работи.
Все пак в дъното на тунела се появи светлина, като тя не е от идващ насреща влак. Административният съд в София уважи чрез окончателното си решение възражението на Асоциацията за борба против корупцията в България срещу отказа да й предоставят цялата документация, свързана с двете обществени поръчки, възложени на „Аполо“ ООД за изработване на униформено облекло на служителите във всички държавни горски предприятия.
След като получи достъп (дано!) до „строго секретната“ документация, А. Б. К. Б. ще приложи тази документация към поредното възражение до прокуратурата срещу нейния отказ да бъде образувано досъдебно производство.
Какъв трагичен за българския народ парадокс: прокуратурата, сиреч институцията, която съгласно чл. 127 на основния ни закон „… следи за спазването на законността …“, в цялата тази история играе ролята на адвокат-защитник на „Аполо“ ООД. Как ли е мотивирана, за да го прави?!
Е, както гласи един от законите на Мърфи: „Най-трудното в работата е да си гледаш работата“. Което твърдение е напълно валидно както за магистратите в червени тоги, така и за българския министър-председател.

* – Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.

_черновиБългария
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.