Гражданска инициатива „Да спасим Борисова градина“: Спрете разграбването. Върнете предложения ПУП в начална фаза

Гражданите алармират за драстична некоректност и незаконосъобразност на проекта, който защитава частните, а не обществените интереси. Според проектантите бул. „Цариградско шосе” все още се казва бул. “Ленин”

Гражданска инициатива „Да спасим Борисова градина” внася обосновано становище по откритите остри проблеми в Проекта за устройствен план на „Борисова градина”, станали напълно ясни на проведената среща на 5 юни 2019 г. в УАСГ, между гражданите и заинтересованата общност с ангажираните с процеса по изработката на Подробен устройствен план (ПУП) лица и институции. Гражданите изразяват опасения и аргументи, които компрометират Проекта за ПУП на м. „Парк Борисова градина“ и самата процедура по провеждане на обсъждането и настояват за обществено съгласие по така важна за жителите и гостите на столицата въпроси за устройството, управлението и вида на Парк „Борисова градина“.

Инициативата изисква:

1. Връщане на предложения Проект за ПУП от „Ковачев архитекти“ ЕООД в начална фаза до отстраняване на фактически грешки, несъответствия в документацията, незаконосъобразности, изчистване на неясноти и неактуална информация, допълване на отсъстваща документация, спазване целите и препоръките на Заданието, и синхронизиране на данните с КККР.
2. Отмяна на термина „заключителната дискусия“, което да бъде отразено на официалната електронна страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ и поправката да се потвърди и отрази на официалните електронни страници на кметствата в районите Лозенец, Изгрев, Средец.
3. Обявяване на процедура по сесия от обществени обсъждания, чиито план на провеждане да бъде посочен на следващата среща на 26 юни 2019 г.
4. Определяне на по-продължителни срокове за запознаване с предстоящите поправки, актуализации на гражданите и заинтересованите общности, преди провеждане на обществено обсъждане и по-дълъг срок за внасяне на писмени становища, мнения, препоръки и възражения от гражданите след проведеното обществено обсъждане.
5. Посочване на крайната дата за подаване на писмени становища, мнения, препоръки към ангажираните с изработването на Проекта за ПУП и съответните институции, след провеждане на срещата на 26 юни 2019 г.
6. Посочване на личност за контакт или единна комуникационна група, с оглед една линия на комуникация между участващите в обществените обсъждания и инстанциите.

Сред посочените аргументирано проблеми са:

Липса на административен акт, с който е допуснато изработване на Проекта, а именно документът, който да уточнява какво трябва да съдържа съответния ПУП.
Настоява се: Административният акт, с който е допуснато изработването на ПУП на м. „Парк Борисова градина“, да бъде публикуван на страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към документацията, съпътстваща Проекта.

Несъответстваща, неактуална, невярна и неясна информация в представената документация към Проекта за ПУП на м. „Парк Борисова градина“, което компрометира както Проекта, така и проведената дискусия на 5 юни, 2019 г., която дава възможност за различни тълкувания, особено по въпросите за видовете собственостите в най-големия обществен парк на София, който в последните две десетилетия пред очите на граждани бе заграбван и унищожаван от частни апетити, не в полза на обществото.

Драстични несъответствия не само в данните за видовете собственост на Проекта, но и с данните от Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР), в нарушение на разпоредбите на закона. Това поставя въпроса до колко този Проект за ПУП, представен с неверни данни за видовете собственост на общественото обсъждане, може да изгради отношение на доверие и съгласие между проектантите и гражданите, което е и цел, надяваме се, на Проекта. Тези сериозни проблеми създават пороци по отношение на данните и работата с тях в представения ПУП и създава предпоставка разглеждания ПУП да бъде уязвим в съда.

Настоява се: Екипът на изработения Проект за ПУП „Ковачев архитекти“ ЕООД на м. „Парк Борисова градина“ да изискат от Възложителя и Принципала, г-жа Фандъкова, да подаде искане до СГКК при АГКК за изправяне на грешки и непълноти в Кадастралната карта, тъй като такива сгради, които са нанесени в КК реално не съществуват (на имота „Климатично училище“ са обозначени три сгради, а там на практика има гъста гора, ресторант „Тенекиите“ отдавна не съществува). Тези грешки следва да бъдат поправени и нанесени в Проекта за ПУП преди да бъде представен на обществено обсъждане на гражданите и заинтересованата общност.

Управленски порок е бездействието от страна на Столична община и МРРБ, ако продължават да не актуват имотите, собствености на държавата до 1989 г. на територията на Паметник на градинското и парково изкуство, част от Зелената система на София, особено с правомощията, които им дава чл. 115 от ЗУТ, чл. 13 от ЗОС, и чл. 8 от ЗЗТ. С това си бездействие се застрашава публичната собственост в най-стария парк на София.
Настоява се: Проектантският екип на изработения Проект за ПУП да изиска от Столична община, Областния управител и МРРБ да започне процедура по актуване имотите с неустановена собственост като публични преди да продължи процедурата по обществени обсъждания.
Настоява се и за: Иницииране на прокурорска проверка на собствеността и начините на нейното придобиване в парк „Борисова градина“ и едва тогава да се пристъпи към довършване на устройствената процедура. Предлагаме гл. архитект и кметът на Столична община да инициират такава проверка.
Относно проблемите със смесената собственост се настоява да се изиска от кмета на София, г-жа Фандъкова да започне процедура по отчуждаване на частните имоти и тези със смесена собственост в зони „Зп“, а ако е грешка на КККР, да изиска поправка от СГКК на АГКК, за да не се пренесе грешката върху ПУП и това да се превърне в негов порок.
Гражданската инициатива изисква при последващо обществено обсъждане екипът на Проект за ПУП, както и гл. архитект да предложат изцяло актуализирана информация в документите по проекта, които подлежат на обществено обсъждане. При неспазване на чл. 4. (5) се счита процедурата по провеждане на обществено обсъждане за нарушена и самото обществено обсъждане компрометирано, което е предпоставка бъдещия ПУП да бъде уязвим пред съда.
Настоява се: да бъдат преработени всички седсем „зони за преработка“ и да дадат ясна картина за промените, които предстоят в устройството на Борисова градина, за да могат заинтересованите общности да дадат своите информирани и аргументирани становища след представянето.
Като голяма заплаха се дефинира формирането на Урегулирани поземлени имоти с голяма площ в настоящия ПУП, което сериозно се разминава със Заданието към изпълнителя на настоящия проект, а именно да не се допускат УПИ с голяма площ, защото са предпоставка и позволят значително застрояване на територията на цялата Борисова градина, по думите на журито, избрало с конкурс концепцията на „Ковачев архитекти“ ЕООД за изпълнители на Проект за ПУП на м. „Парк Борисова градина“. Недопустимо е включването на зони с различно устройство в едно голямо УПИ, особено когато конкретното предназначение е „За паркове и градини“, което не може да бъде друго освен „За паркове и градини“.

Вмъкването в такива УПИ на зони, даващи възможност да съществуват частни имоти и дейности, различни от почивка и рекреация, отменя и устройствената защита на територията (в такива окрупнени УПИ са всички зони с лесопаркови насаждения в Борисова градина), което неминуемо също така ще доведе до промяна на собствеността в частна.

Настоява се: урегулиране на поземлени имоти, които са с предназначение Зп („За градски паркове и градини“) да имат едно отреждане, какво то е – За градски парк и градини. Имоти с частна собственост да не се урегулират в едно УПИ с публични общински и държавни имоти. Цялата „Борисова градина“ да е със статут на „Територия с режим на превантивна устройствена защита“ съгласно чл. 10 ал. 3 на ЗУТ.
Цел на ПУП, според журито, избрало тази концепция, е „възвръщане на обществения характер на цялата територия на Борисова градина“ и „разрешаването на проблема със съществуващите обекти – частна собственост в полза на общественото им ползване и обществения интерес“ (Заповед СО15-РД-09-01-196/02.06.2015 г.).
Настоява се: в последващо обществено обсъждане да се представи стратегия за подобряване на сигурността в м. „Парк Борисова градина“.
Настоява се: в последващо обществено обсъждане да се представят етапите за реализиране на ПУП.

Гражданите подчертават, че е необходимо да се изгради доверие между гражданите и заинтересованите общности от една страна и администрацията на София, като Възложител и „Ковачев архитекти“ ЕООД като Изпълнител на Проекта за ПУП от друга страна, като е необходимо срокът за запознаване с промените, допълненията, измененията и поправките в предстоящия Проект за ПУП да бъде удължен поради обема на информацията, изготвяна три години от екипа, както и значимостта на разработката за бъдещето качество на живот в София.

България
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.