Доц. Велина Тодорова: Внимание – семейните влогове стават лични от 1 октомври

Доцент Велина Тодорова. Снимка: авторката

Доц. д-р Велина Тодорова е старши научен сътрудник II степен в Института за правни науки на БАН. Член е на експертната група, изработила първоначалния Проект за промени в Семейния кодекс на Министерството на правосъдието. Работила е като експерт в Комисията по европейско семейно право в университета на Утрехт, Холандия. По различни европейски програми е правила експертни оценки и на законопроекти за семейно право на Сърбия, Турция, Румъния и др. Член е на Международното общество по семейно право от 1997 година.

От 1 октомври влиза в сила нов Семеен кодекс. Какво ще се случи с паричните влогове, които досега са се водили семейна собственост?

– Веднага от 1 октомври влоговете автоматично ще станат лични. Който е титуляр на сметката, той е собственик на парите. Досега титулярството не означаваше непременно, че влоговете са лични. Ако са направени по време на брака, със съвместен принос, те се считаха за общи. Сега стават индивидуални. След 1 октомври може да се получат конфликти в семейството от непознаване на уредбата, защото не се предвижда период от време след влизането на новия Семеен кодекс в сила, в който съпрузите да решат какво да правят с влоговете си. Законът автоматично ще промени режима.

В заварените от новия закон съпружески двойки, партньорите също ли няма да имат право да претендират върху влоговете си?

– Влоговете се изваждат, те остават лични, на всеки от съпрузите. Дори при заварено положение.

В новия Семеен кодекс има три режима, по които може да се уредят имуществените отношения и съпрузите избират един от тях. Първият режим е брачният договор. При него партньорите сами решават как да уредят имуществените си отношения и тук законът вече няма да има думата.

Другата възможност е, при сключването на брак съпрузите да кажат, че избират режим на пълна разделност – тоест, всеки остава титуляр на своите собствени имуществени права, както ги е придобил преди или по време на брака. Ако по сега действащия кодекс аз купя един апартамент, той автоматично ще стане съпружеска имуществена общност, защото такъв е режимът в момента. След 1 октомври, ако ние сме избрали режим на разделност, покупката на апартамент на мое име ще означава, че той е мой, личен. И съпругът ми няма да има никакви права върху него. Сега съществуващите семейства също могат да изберат този режим след 1 октомври.

Третата възможност е съпрузите да изберат досегашния режим на съпружеска имуществена общност. Този, трети режим, ще действа автоматично, ако съпрузите изрично не са избрали никой от другите два. Досега имуществената общност съществуваше върху вещните права и паричните влогове, а от 1 октомври нататък общност има само върху вещните права.
Новият Семеен кодекс предвижда възможност да се сключват брачни договори. Какво се урежда с тях? Вярно ли е, че в договора може да има изискване съпрузите да имат интимни отношения два пъти седмично примерно?

– Брачният договор урежда само имуществените отношения между съпрузите. Личните отношения не могат да бъдат предмет на такова договаряне и детайлно уреждане от закона. Колко често ще имат интимни контакти съпрузите, кой ще мие чиниите, кой ще изхвърля боклука и ще води детето на детска градина, са неща от личен характер. Съпрузите може да включат такива договорки в брачния договор, ако много държат, но те ще бъдат нищожни и няма да могат да се изпълнят с принудителната сила на правото. Не може съдия-изпълнителят да отиде и да принуди съпругата да направи нещо си.

Само имуществени отношения се уреждат – чии ще бъдат вещите, влоговете и др. Може чрез брачния договор да се прехвърлят предбрачни имущества. Законът обаче изрично забранява предбрачни имущества да се трансформират в съпружеска общност. Партньорите ще могат чрез брачния договор да уреждат въпроси, свързани с издръжката помежду си и на децата, както и имуществените отношения след евентуален развод или при смърт на някого от двамата.

Брачният договор може да се подпише преди или по време на брака. Тоест, дори съществуващите семейства може да сключат такъв договор след 1 октомври. Дава се възможност на съпрузите да променят по всяко време на брака си режима на регулиране на имуществените отношения.

Може ли в този договор да се опише, ако се стигне до развод, при кого ще останат децата?

– Не, не може да се разпределят децата с този договор, но законът съдържа възможност, при развод, съпрузите сами да се договорят относно децата – къде ще живеят, кой ще ги отглежда, как ще се упражняват родителските права и задължения, за издръжката, личните контакти и др. Досега тези отношения се решаваха служебно от съда. Ако родителите успеят да се договорят сами, това ще бъде най-добрият вариант, защото имат пълната свобода да уредят тези въпроси, както те решат.

Доцент Велина Тодорова. Снимка: авторката

Какво е различното при разводите по взаимно съгласие и по исков ред?

– Тук има доста разлики и те са положителни. Внасят се промени и в двата развода. Разводът по взаимно съгласие се облекчава. Премахва се периодът от 3 години от сключване на брака, който в стария закон се изискваше, за да се даде право на двойката да се развежда по взаимно съгласие. Вече няма да има такъв период. Сключваме брак днес, утре може да поискаме да се развеждаме по взаимно съгласие.

При развода по исков ред или т.нар. „развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака“, облекчението е също сериозно. Отпада служебното произнасяне на съда по въпроса за вината. Досега, при искова молба за развод, съдът беше длъжен служебно да изследва чия е вината. И за целта се изискваха доказателства, това рефлектираше върху взаимоотношенията между съпрузите, те още повече се влошаваха, което се отразяваше зле и на децата. Сега вече съдът няма да изследва вината, освен ако някой от съпрузите не поиска това.

Както го обяснявате, звучи, сякаш няма да има разлика между развода по взаимно съгласие и по исков ред. Щом няма да се доказва вина, какво е различното на развода по исков ред?

– При него съпрузите трябва да докажат, че бракът им е непоправимо разстроен и то, по вина на единия от тях.

Как ще се докаже, че бракът е непоправимо разстроен по вина на единия от съпрузите, щом съдът няма да изследва чия е вината?

– Това е много хубав въпрос. Отново, за съжаление, съдът ще трябва да изследва въпроса за дълбокото и непоправимо разстройство, но съпрузите са облекчени с това, че не трябва да се обвиняват взаимно. Те могат да кажат: „Бракът ни е разстроен по обективни причини – бяхме разделени 5 години, между нас няма чувства, разбирателство“ и т.н.

Тоест, вече по-леки аргументи ще играят ролята, която някога са имали обвиненията със свидетели, роднини и т.н.?

– Нещо такова. Ще се избягва излагането на показ на отношения, които са дълбоко лични, интимни и в тях не е редно да се намесва държавата. Нещата се облекчават, поне на теория. Към развод по исков ред обикновено се пристъпва, когато съпрузите не могат да се споразумеят дали искат развод, или как да уредят отношенията си след развода. И тогава държавата се намесва. Минус на закона е, че отново възлага на съда ролята да изследва обстоятелства, свързани с личния живот на съпрузите.

Специализирали сте в Оксфорд. Как са уредени разводите във Великобритания?

– Великобритания не е най-добрият пример за бракоразводното законодателство, но в скандинавските държави има много либерален бракоразводен режим. Там, ако съпрузите не могат да постигнат съгласие, че и двамата искат прекратяване на брака, развод е допустим и само по искане на единият от съпрузите. Този, който иска развод, пише молба за прекратяване на брака, съдът му дава период от 6 месеца за размисъл и ако след 6 месеца този човек отново потвърди желанието си да се разведе, съдът допуска развода, без да издирва причини за прекратяването на брака. Можеше да има такъв подход и нашият законодател, но тези въпроси в България не се обсъждат на широки публични дебати.

В коя държава е най-лесно да се разведеш?

– Най-лесният развод в света е по административен ред. Той е допустим в Русия и в Португалия, ако от брака няма непълнолетни деца. Съпрузите отиват в общината (при длъжностното лице по гражданското състояние), дават едно заявление, с което изразяват общата си воля за прекратяване на брака, съответният чиновник в общината регистрира, че бракът е прекратен и хората вече са разведени. Всички други отношения, които има между съпрузите, могат да се уредят със средствата на гражданското право. Ако спорят, ще отидат в съда и ще си решат спора.

Идеята на лекия развод е той да бъде по-малко болезнен за съпрузите, защото, ако имат деца, те остават родители и след това. Желателно е да не стават врагове чрез бракоразводния процес, за да могат да поддържат нормални взаимоотношения с децата си. Това е най-важното за обществото. Хайде – бракът се е прекратил, не е приятно за никого, но е добре родителите да останат в състояние да комуникират помежду си, с оглед интересите на децата. Другата голяма идея в полза на лекия развод е, че той защитава и правата на отделните съпрузи. Ние не може да затворим насила хората в брак. Но това са въпроси, които дълго могат да се обсъждат…

Вярно ли е, че новият Семеен кодекс облекчава положението на децата в домовете без родителска грижа и че те по-лесно ще се осиновяват?

– Да. Направена е крачка да се реши проблемът с децата, които се изоставят, без родителите им да са дали съгласие за осиновяване. В момента това е пречка те да бъдат осиновени и главна причина да престояват по институции или в приемна грижа дълги години. Новият Семеен кодекс дава на родителите, които са оставили децата си на публична грижа, 6 месечен срок от датата на настаняването, в който трябва да заявят дали ще вземат детето си обратно, или ще изберат за него приемна грижа – приемно семейство или отглеждане при роднини и близки. Ако не направят това, детето автоматично може да се осинови, без съгласието на родителя. То ще бъде вписано в регистъра за осиновяванията и ще може да си намери ново семейство.

В проекта беше предвидено съжителствата на семейни начала да се узаконят?

– Това не се прие от законодателя. Отхвърлено беше. Засега тези съжителства остават извън уредбата на семейното право. Няма да има никакви правни последици между лицата, които съжителстват без брак.

Какви бяха възраженията?

– Имаше няколко групи – граждански сдружения, църквата, депутати от различни партии и др., които възразиха, че ако българският семеен закон легитимира съжителствата, това ще застраши брака. Другият голям аргумент против беше, че узаконяването на фактическото съжителство за хетеросексуални двойки ще бъде последвано рано или късно от легитимиране на хомосексуалното съжителство. Изказаха се и разумни възражения, като това, че уредбата, предложена в проекта, не е добра (с което аз съм съгласна), но текстовете можеше да се подобрят в народното събрание между двете четения на законопроекта. Но се прие по-лесният вариант – да се отхвърли легитимирането на съжителството, което за мен е грешка.

БългарияИнтервю
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.